โรงพยาบาลเวชธานี ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในสังคม ภายใต้โครงการ “ เวชธานีปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 2 ” ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “ บ้านนนทภูมิ ” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558

โดยนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสุขภาพได้แก่ พญ. ศุภรัตนา คุณานุสนธิ์ กุมารแพทย์ทั่วไป , พญ.รัตนา เพ็ญศรีชล กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน , พญ.สิริรักษ์ กาญจนธีรพงค์ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน และพญ.ดวงกมล ทัศนพงศากุล อายุรแพทย์โรคผิวหนัง และคุณณราวดี ชลดากาญจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานรากฟันเทียม ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาช่องปาก พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์