บริการให้คำปรึกษา เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น สมาธิสั้น, ออทิสติก, มีปัญหาการเรียน, ปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม, พูดช้า, เก็บตัว, ซน เป็นต้น ทดสอบพัฒนาการเด็กแต่ละวัย ตรวจวัด IQ/EQ และกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Super Kid’s Center ชั้น 3
โทร. 0 2734 0000 ต่อ 3310, 3312, 3319