จออัจฉริยะ “ดิจิตอล ไลท์บ็อกซ์” เพิ่มศักยภาพให้กับการผ่าตัดระบบนำวิถีจากคอมพิวเตอร์เผยผลการวิจัยผ่าตัดข้อใช้คอมฯช่วย ผลดีกว่าแบบเดิม

         นวัตกรรมใหม่จออัจฉริยะดิจิตอล ไลท์บ็อกซ์ (Digital Lightbox) ช่วยเสริมศักยภาพการผ่าตัดจากคอมพิวเตอร์ที่มีระบบนำวิถี (Navigation system) ให้สามารถจัดการข้อมูลการผ่าตัดได้โดยควบคุมผ่านปลายนิ้ว สัมผัส ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถเรียกดูข้อมูล วางแผน กำหนดแนวทาง และสั่งการการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ พร้อมเผยผลการศึกษาวิจัยความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดผิวข้อเข่าเทียมแบบธรรมดากับการผ่าตัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
        Digital Lightbox เป็นจอที่สั่งการด้วยระบบสัมผัส แสดงผลออกมาในรูปแบบภาพดิจิตอลแบบ 3 มิติ สามารถจำลองแม่แบบข้อขนาดต่างๆ หลากหลายรุ่นในรูปแบบภาพดิจิตอล โดยสามารถขยาย ปรับหมุน แก้ไข และวัดขนาดของข้อ วางแผนเลือกใช้ข้อขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วย รวมถึงคำนวณทิศทางการวางตำแหน่งข้อเทียมได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ก่อนผ่าตัด และในระหว่างผ่าตัดหากมีเหตุจำเป็นต้องเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติม แพทย์ยังสามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ทันที ดังนั้น Digital Lightbox จึงช่วยลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้อายุการใช้งานข้อยาวนานขึ้น
        ผลการศึกษาวิจัยความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดผิวข้อเข่าเทียมแบบธรรมดากับการผ่าตัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ผลชี้ว่า การผ่าตัดข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการวางตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยทำการเปรียบเทียบจากภาพถ่ายรังสีวิทยาแบบย้อนหลังของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มพบว่าค่าเฉลี่ยการเบี่ยงเบนของความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งผิวข้อเข่าเทียม หลังผ่าตัดของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่างกันถึงร้อยละ 53.8 โดยกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดแบบธรรมดา มีความคลาดเคลื่อนถึง 2.77 องศา ส่วนกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมีเพียง 1.80 องศา และผลลัพธ์ที่เป็นค่าผิดปกติสำหรับการรักษาแบบธรรมดามีมากถึง 44.2 เมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการผ่าตัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมีแค่ร้อยละ 14.3
        จากการเปรียบเทียบดังกล่าวยังพบว่า การผ่าตัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยลดความคลาดเคลื่อน และเพิ่มความแม่นยำในการวางตำแหน่งผิวข้อเข่าเทียมมากยิ่งขึ้น หากมีความคลาดเคลื่อนสามารถแก้ไขได้ทันทีขณะผ่าตัด โดยไม่ต้องรอดูภาพเอกซเรย์หลังการผ่าตัดเหมือนวิธีเดิม ความคลาดเคลื่อนมีความสำคัญอย่างมากต่อผลระยะยาว เนื่องจากความคลาดเคลื่อนเพียง 2-3 องศา จะส่งผลให้อายุการใช้งานข้อเข่าเทียมลดลงมาก หากมีความคลาดเคลื่อนในการผ่าตัดมาก อายุการใช้งานข้อเข่าเทียมหมดสภาพลง จำเป็นต้องมีการผ่าตัดใหม่ซ้ำอีกครั้ง
  • Readers Rating
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • Your Rating