មតិអ្នកជម្ងឺ

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

Update : February 17, 2016

ខ្ញំុសូមអរគុណដល់មន្ទីពេទ្យវេជ្ជថានីដែលបានមើលថែប្រពន្ធខ្ញំុដែលមកឆ្លងទន្លេដោយធ្វើការវះកាត់
ខ្ញំុសូមអរគុណដល់ បុគ្គលិកមន្ទីពេទ្យទាំងអស់ គិលានុប្បដ្ឋយិកា វេជ្ជបណ្ឌិត និង ជាពិសេសបុគ្គលិកអ្នកសម្របសម្រួលភាសាខ្មែររបស់មន្ទីពេទ្យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងបានមើលថែប្រពន្ធខ្ញំុរហូតការវះកាត់បានជោគជ័យ
ខ្ញំុមានចិត្តសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញការវះកាត់បានជោគជ័យ ហើយទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងម្តាយនឹងកូន
ខ្ញំុមានភាពកក់ក្តៅបំផុតដែលមកសំរាលបុត្រនៅមន្ទីពេទ្យនេះ ព្រោះខ្ញំុឃើញថាខាងមន្ទីពេទ្យមានវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ និង មានបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងទំនើបៗដែលយើងអាចទុកចិត្តបាន។ ខ្ញំុពេញចិត្តមន្ទីពេទ្យវេជ្ជថានីណាស់។ 

Back to Testimonials   |  Previous   |  Next