មតិអ្នកជម្ងឺ

Clients' Testimonials

A lot of people visit our website everyday for the most efficient inquiries we apprized. We are very proud to say that we are generating to one of the best hospitals in Bangkok,the Vejthani Hospital .We are not only in words but we are more of service ….Let us hear some words from our fulfilled clients….

មតិរបស់កុមារារង្សីដែលមកព្យាបាលបញ្ហាសួតធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

មតិរបស់កុមារារង្សីដែលមកព្យាបាលបញ្ហាសួតធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

March 07, 2016

My name is Hoeun ratanakrainsey am 11, I would like to express my gratitude thank for stuff and nurse of Vejthani Hospital espicially Dr. Piya, Dr Maninthon and Ms Kimkanikar Chhon office coordinator, for the best care and quality services. I wish all of you are lucky and sucessfully to serve all people in other way.

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

February 29, 2016

First of all, I would like to express my gratitude thanks for staffs and nurses of Vejthani Hospital, especially Dr. Piya Totemchokchyakarn, Dr. Bantita Dansuntornwong and Ms. Kim Kanika Chhon- office coordinator, for their best care and quality services. Wish all of you lucky and successful in your business to serve all people in proper way.

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

February 21, 2016

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មន្ទីរទេព្យវេជ្ជថានីដែលបានមើលថែរក្សាម្តាយខ្ញុំដែលបានវះកាត់សាច់ដុះក្នុងខួរក្បាលដោយជោគជ័យ។ សូមអរគុណដល់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ ទាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុប្បដ្ឋាយិកា ពិសេសបុគ្គលិកអ្នកសម្របសម្រួលភាសាខ្មែររបស់មន្ទីរពេទ្យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងមើលថែរក្សាម្តាយខ្ញុំយ៉ាងដិតដល់តាំងពីពេលយើងខ្ញុំមកដល់មន្ទីរពេទ្យដំបូងរហូតទទួលបានការវះកាត់ដោយជោគជ័យ។ ឥលូវ ជាងប្រាំបីខែ ហើយដែលម្តាយខ្ញុំបានវះកាត់ ហើយសព្វថ្ងៃនេះគាត់ជាសះស្បោយពីជំងឺជាធម្មតាហើយ។

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ស្បូននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ស្បូននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

February 17, 2016

ខ្ញុុំុសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងមន្ទីពេទ្យវេជ្ជថានីដែលបានមេីលថែរក្សាប្អូនស្រីខ្ញុំដែលមកវះកាត់ សូមអរគុណដល់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ ទាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុប្បដ្ឋយិកា ពិសេសបុគ្គលិកអ្នកសម្របសម្រូលភាសារខ្មែររបស់មន្ទីរពេទ្យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងមេីលថែរក្សាយេីងយ៉ាងដិតដល់តាំងពីពេលដែលខ្ញុុំមកដល់មន្ទីរពេទ្យដំបូង រហូតទទួលការវះកាត់ដោយជោគជ័យ និង អំឡុងពេលសំរាគព្យាបាលក្រោយការវះកាត់។

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

February 17, 2016

ខ្ញំុសូមអរគុណដល់មន្ទីពេទ្យវេជ្ជថានីដែលបានមើលថែប្រពន្ធខ្ញំុដែលមកឆ្លងទន្លេដោយធ្វើការវះកាត់ ខ្ញំុសូមអរគុណដល់ បុគ្គលិកមន្ទីពេទ្យទាំងអស់ គិលានុប្បដ្ឋយិកា វេជ្ជបណ្ឌិត និង ជាពិសេសបុគ្គលិកអ្នកសម្របសម្រួលភាសាខ្មែររបស់មន្ទីពេទ្យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងបានមើលថែប្រពន្ធខ្ញំុរហូតការវះកាត់បានជោគជ័យ

មតិរបស់អ្នកជំងឺ

មតិរបស់អ្នកជំងឺ

February 01, 2016

តាមការសាកសួរដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត យើងទទួលបានថាមានមនុស្សជាច្រើនទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ យើងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការដែលបានក្លាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យល្អបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក។ មន្ទីរពេទ្យយើងមានផ្តល់សេវាកម្មជាច្រើន... សូមអញ្ជើញស្តាប់មតិមួយចំនួនពីអតិថិជនដែលបានមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅមន្ទីរពេទ្យយើង ...