កញ្ចប់សេវាកម្ម និងការផ្សព្វផ្សាយ
ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពពី ៤០% ទៅ ៦០% សម្រាបជនជាតិខ្មែរ

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពពី ៤០% ទៅ ៦០% សម្រាបជនជាតិខ្មែរ

ការផ្តល់ជូនពិសេស!!! ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពពី ៤០% ទៅ ៦០% សម្រាបជនជាតិខ្មែរ ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនឈាម

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនឈាម

- កាត់បន្ថយការឈឺចាប់ - កាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ - កាត់បន្ថយការសម្រាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ - កាត់បន្ថយអត្រាមរណៈ - កាត់បន្ថយការចំនាយ