កញ្ចប់សេវាកម្ម និងការផ្សព្វផ្សាយ

New Packages & Promotions

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនឈាម

វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនឈាម

- កាត់បន្ថយការឈឺចាប់ - កាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ - កាត់បន្ថយការសម្រាក់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ - កាត់បន្ថយអត្រាមរណៈ - កាត់បន្ថយការចំនាយ