កញ្ចប់សេវាកម្ម និងការផ្សព្វផ្សាយ

New Packages & Promotions

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពពី ៤០% ទៅ ៦០% សម្រាបជនជាតិខ្មែរ

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពពី ៤០% ទៅ ៦០% សម្រាបជនជាតិខ្មែរ

ការផ្តល់ជូនពិសេស!!! ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពពី ៤០% ទៅ ៦០% សម្រាបជនជាតិខ្មែរ ពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី