សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត

Medical Service


មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មានគោលបំណងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មការព្យាបាលដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលនៅក្រោមការមើលថែទាំយ៉ាងដិតដល់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញពីគ្លីនិកនីមួយៗ រួមជាមួយ គិលានុបដ្ឋាយិកា និងបុគ្គលិកឯកទេសជំនាញៗ ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគិលានុបដ្ឋាយិកាជាប្រចាំ និងផ្តល់សេវាកម្មបានរហូតដល់ 24 ម៉ោងក្នុង1ថ្ងៃ ជាមួយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏ប្រណិតទាន់សម័យមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ SIEMENS, KODAK ជាពិសេសមានការផ្តល់សេវាកម្មព័ត៌មានចំណេះដឹងពីការព្យាបាល និងផ្តល់ការណែនាំពីការទាក់ទងនិងការការពារជំងឺ ដែលជួយលើកកំពស់ដល់ប្រជាជនទូទៅឲ្យចេះថែរក្សាសុខភាព បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតផង។