មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង

 

 

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង 

 

ជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នងដែលមានការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃ: ការថែរក្សាដ៏ប្រសើរសម្រាប់ខ្នងរបស់អ្នក។ 

ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងនេះត្រូវបានធ្វើក្នុងលក្ខណៈស្តង់ដាខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព រាក់ទាក់និងមានផាសុកភាព។ អ្នកអាចមានទំនុកចិត្ដក្នុងការទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អបំផុតដោយសារតែក្រុមគ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងមាននូវបទពិសោធន៍ខ្ពស់​និងជំនាញច្បាស់លាស់។ បន្ទាប់ពីការវះកាត់ មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីក៏មានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាល្អបំផុតនៅក្នុងការស្តារនិងការព្យាបាលដោយចលនាដែលជាកន្លែងដែលបុគ្គលិករបស់យើងដែលសុទ្ធតែបានទទួលការណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់រងចាំជួយដល់អ្នកគ្រប់ជំហាននៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងការថែទាំល្អបំផុត។


ជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នងនិងទទួលពត៌មានបន្ថែមពីវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងនៅប្រទេសថៃ។ មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ។

:: ពត៌មានបន្ថែម >> Vajthani Spine Center ::

Services

  • Minimally Invasive Surgery (MIS) : Deompression laminectomy, discectomy and spine fusion
  • Percutaneous Kyphoplastry and Vertebroplasty for spinal fractures
  • Cervical and Lumbar Artificial Disc Replacement Surgery
  • Correction of scoliosis and other deformities

Doctors

List Doctors

Facilities

Packages and Promotions

Article

Video