ရည္မွန္းခ်က္ (Vision)

လ႔ူဖြဲ႔စည္း၏ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္စြာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရွ ႔ေဆာင္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံေပးသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ 
   
  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Mission)

လူသားတစ္ဦး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အစဥ္ေလးစားလ်က္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္  ျပည္တြင္း ျပည္ပလူနာမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မွဳေပးရန္
   
  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဆးရံု 
ေဝ့႒ာနီ၏ သိေကာင္းစရာ အက်ဥ္း
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ISO 9001:2000 အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရ႐ွိခဲ့သည္။ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Thailand Hospital Accreditation (HA) ေခၚ ထိုင္းႏုိင္ငံေဆးရံုမ်ားဆိုင္ရာ အရည္ခ်င္းျပည့္မီျခင္း အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရ႐ွိခဲ့သည္။ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ Joint Commission International (JCI) ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ ပူးတြဲေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရ႐ွိခဲ့သည္။ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ISO 14001:2004 ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းအရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္ျမင့္မားမႈအတြက္ 
Prime Minister’s Award ေခၚ ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆုတံဆိပ္ တို႔ကို ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။
   
 

MRTV-4 Program About Vejthani Hospital

 
   
 

VIDEO TOUR

Customer Contact

Myanmar Hotline (+66) 81-984-5111 myanmar@vejthani.com
Call Center (+66) 2734-0000  
Fax. (+66) 2734-0008  
  
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com