ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ တည္ေနရာ
 

ေ၀့ဌာနီ ျမန္မာျပည္ရံုး

ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ျမန္မာျပည္ကိုယ္စားလွယ္ရံုး

ေ၀့ဌာနီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္လွ်င္း၍ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆးရံုမွ ၾကိဳဆိုပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာအတိုင္း ေက်းဇူးျပဳျပီး ဆက္သြယ္ပါ။

ေ၀႔ဌာနီေဆးရံုၾကီး ရန္ကုန္ရံုးခ်ဳပ္ ္


အမွတ္-၁၂၅ © အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။


Hot Line : +95 9 507 1111, +95 9 507 2222
Office : +95 1 555448, +951 555998
Email : vmro.vejthani@gmail.com

ေ၀့ဌာနီေဆးရံုၾကီး လိပ္စာ


အမွတ္-၁၂၅ © အေနာက္ေရႊဂုံတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္။


1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand.
Myanmar hotline : +66 81-984-5111
Email : myanmar@vejthani.com

Choosing Your Direction ...

Direction From  


 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com