ေဆးကုသမွဳခံယူျခင္း

ေဆးကုသမွဳခံယူျခင္း

1. မေရာက္ရွိမီကာလ

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔မသြားေရာက္မီ သင့္အတြက္ကၽြန္ုပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားမွာ

 • ၾကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူျခင္း
 • ခရီးသြားလာမွဳမ်ားအတြက္သတိေပးခ်က္မ်ား
 • အရန္သင့္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
 • ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
 • ေဆးကုသမွဳအစီအစဥ္

ကၽြန္ုပ္တို႔အားေဆးစစ္ခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္တကြလိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားေပးထားပါက သင့္အတြက္ပိုမိုအဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါတယ္

2.ေရာက္ရွိခ်ိန္ကာလ

သု၀ဏၰဘူမိေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကလမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။

 • ေလယာဥ္မွဆင္းလာခဲ့ျပီးေနာက္ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အပ္ပစၥည္းထုတ္ရမည့္လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္ကိုရွာပါ။
 • ဗီဇာရွိျပီးလွ်င္ (သို႔) ဗီဇာမလိုပါကလူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္လိုင္းနံပါတ္၂ ကိုတန္းသြားနိုင္ပါက ျမန္ျမန္ျပီးစီးနိုင္ပါတယ္။
 • ဗီဇာလိုအပ္ပါကဆိုက္ေရာက္ဗီဇာျပဳလုပ္ရမည့္လိုင္းကိုသြားေရာက္၍ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။
 • ပတ္စပို႔ထိန္းခ်ဳပ္ေကာင္တာကိုျဖတ္ျပီးေနာက္ အပ္ပစၥည္းေရြးရမဲ့ ေနရာကိုရွာေဖြသြားေရာက္ထုတ္ယူရပါမည္။
 • သင့္ရဲ႔ ခရီးေဆာင္အိတ္ကိုေရာက္ရွိလာမည့္ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ၾကည္ပါ။
 • ခရီးသည္ေစာင့္ယူရမည့္ ေနရာကိုျဖတ္သန္း၍ ခရီးေဆာင္အိတ္ကိုေရြးယူပါ။
 • ၂ထပ္မွာရွိ္ေသာဆိုက္ေရာက္ခန္းမကိုသြားပါ။ခရီးသည္ေတြ့ဆံုနားေနခန္း၏ နံပါတ္ ၁၀ ထြက္ေပါက္ရွိ ေ၀့ဌာနီေဆးရံုေကာင္တာကိုရွာပါ။

အခ်ိန္ – နံနက္ ၆း၃၀ မွ ည ၁၁နာရီ

3.ေဆးရံုမတက္မီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

မခဲြစိတ္မီေဆးစစ္ခ်က္မ်ား
မခဲြစိတ္မီေဆးစစ္ခ်က္မ်ားသည္ခဲြစိတ္မွဳရလဒ္ေကာင္းမြန္မွဳနွင့္ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားေလ်ွ့ာခ်နိုင္မွဳ၊ျဖစ္နိုင္သမ်ွအႏၱာရာယ္ကင္းေသာခဲြစိတ္မွဳအတြက္ရည္ရြယ္ပါတယ္။သင့္တြင္ ခဲြစိတ္ကုသမွဳမျပဳလုပ္မီ ေရာဂါအေျခအေန နွင့္ ျပႆနာမ်ားရွိ မရွိစစ္ေဆးမွဳခံယူရပါအံုးမည္။

 • ေအာက္ပါဌာနမ်ားမွ ဆရာ၀န္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးခံယူရပါမယ္
 • ေ၀့ဌာနီနွလံုးဌာန
 • ေ၀့ဌာနီအင္ဒိုခရိုင္းဌာန
 • ေ၀့ဌာနီအသက္ရွဳလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာဌာန

 

4.ေဆးရံုတက္ေရာက္ျခင္း

ခဲြစိတ္မွဳကို ျပင္ပလူနာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါက သင့္နွင့္အတူရွိမဲ့ လူနာေစာင့္တေယာက္ရွိရန္လိုအပ္ပါတယ္။ေမ့ေဆးျဖင့္ ကုသျပီးေနာက္ အနဲငယ္မူးေ၀ျခင္း၊အားနည္းျခင္းရွိနိုင္ပါတယ္။အိမ္သို့အႏၱာရာယ္ကင္းစြာေရာက္ရွိရန္အေဖာ္ျပဳေပးမဲ့လူလိုအပ္ပါတယ္။

ခဲြစိတ္မွဳကို အတြင္းလူနာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါက လူနာခန္းလိုအပ္ပါတယ္။အေကာင္းဆံုးကုသမွဳနွင့္ စိတ္ခ်ရမွဳအတြက္ လူနာေစာင့္ရွိသင့္ပါတယ္။သို့မွသာ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ၊ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳတို႔လုပ္ေဆာင္နိုင္ျပီးလူနာအတြက္လဲစိတ္ခ်ရပါတယ္။

ခဲြစိတ္မွဳအတြက္အခန္းသို႔မေရာက္ရွိမီကပင္လိုအပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျပီးစီး၍ေဆးရံု၏ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ထဲတြင္မွတ္တမ္းတင္ျပီးျဖစ္သည္။

လူနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ခဲြစိတ္မွဳျပီးေနာက္အတြင္းလူနာခန္းသို႔ျပန္လည္ပို့ေဆာင္ေပးပါသည္။ေနာက္ဆက္တဲြအေျခအေနရွိေသာလူနာမ်ားအေနျဖင့္ ICU အခန္းတြင္နားေနရပါတယ္။

လူနာေအာက္ပါအဆင့္မ်ားသည္ခဲြစိတ္လ်ွင္လုပ္ေဆာင္ရမဲ့အခ်က္အလက္မ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍ေ၀့ဌာနီေဆးရံု၏အစီအစဥ္အတိုင္းဆိုပါက ပံုမွန္အစီစဥ္ မဟုတ္ဘဲ အနဲငယ္ေျပာင္းလဲေကာင္းေျပာင္းလဲနိုင္ပါတယ္။

4.1 ေဆးရံုမတက္မီ

ခဲြစိတ္ကုသမွဳမခံယူမီမိသားစု(သို႔)သူငယ္ခ်င္းထဲမွကိုယ္ယံုၾကည္အားကိုးရေသာသူကိုစဥ္းစား၍ကိုယ့္အားျပဳစုေပးနိုင္သူနွင့္၂၄နာရီ၊၇ရက္လံုးလံုးအနားမွာရွိေနေပးနိုင္သူ၊ သင့္ရွိေစခ်င္ေသာသူလဲျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

ခဲြစိတ္ကုသမွဳေဆးရံုတက္စဥ္တြင္လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုစာရင္းျပဳပါ။၀က္ဆိုက္တြင္လဲစစ္ေဆးၾကည့္ရွုႏိုင္ပါတယ္။အေရးၾကီးေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုကိုယ္နဲ့တပါတည္းယူေဆာင္ရန္မေမ့ပါနဲ့။

 • မွတ္ပံုတင္၊ပတ္စပို့
 • ေဆးေထာက္ခံခ်က္၊က်န္းမာေရးအာမခံကတ္မ်ား၊ကုမၸဏီ၊သံရံုးမ်ား
 • လက္ရွိေသာက္ေနက်ေဆးမ်ား၊ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပါရွိရပါမည္။မူလထုပ္ပိုးမွဳအတိုင္းရွိပါေစ။သင့္နဲ့အတူမပါလာပါက သင့္၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားလာရင္ယူလာခိုင္းလို့ရပါတယ္။

4.2 ေဆးရံုတက္ေသာေန႔

သင္ေရာက္ေသာေန႔တြင္ ေ၀့ဌာနီေဆးရံုပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳက ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္သင္ကိုၾကိဳပါလိမ့္မည္။

 • အကယ္၍ မနက္ ၈နာရီ ကေန ညေန၆နာရီအတြင္းေရာက္ပါက ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ ျပသနိုင္ပါတယ္။
 • အကယ္၍ ညေန၆နာရီမွ မနက္၈နာရီအတြင္းေရာက္ခဲ့လ်ွင္ အေရးေပၚလူနာဌာနတြင္ျပသနိုင္ပါတယ္။

ေဆးရံုကိုေရာက္ခဲ့လ်ွင္လဲညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းေဆးရံုကေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။အကယ္၍အကုူအညီလိုအပ္ပါကဧည့္ခန္းေဆာင္အေရွ့တြင္ရွိေသာစံုစမ္းေမးျမန္းရာေနရာတြင္ ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ေဆးရံုတက္ရန္လိုအပ္သည့္အေျခအေန၊အခန္းခ၊ေဆးကုသမွဳစရိတ္၊ေနရမည့္ကာလမ်ားကို၀န္ထမ္းမ်ားကျပန္လည္ရွင္းျပေပးပါလိမ့္မည္။သင့္ကေဆးရံုတက္ရတဲ့ေဖာင္တြင္လက္မွတ္ထိုးေပးရပါမယ္။သက္ေသာင္သက္သာရွိေသာလူနာခန္းသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မည္။

4.3 ခဲြစိတ္ခံယူရမဲ့ေန႔

ေနာက္ဆံုးေပၚခဲြစိတ္ကိရိယာနွင့္အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားရွိေသာခဲြခန္းတြင္ခဲြစိတ္ကုသျပီးေနာက္ခဲြစိတ္မွဳအျပီးေစာင့္ၾကည့္ကုသမွဳအခန္းတြင္ ထားရွိျပဳစုကုသေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။

4.4 ခဲြစိတ္ကုသမွဳခံယူျပီးေနာက္ပိုင္းျပဳစုကုသမွဳ

– သတင္းေမးသူမ်ားအတြက္လိုက္နာရန္စည္းကမ္းမ်ား

လူနာ၊လူနာမိသားစု၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားအတြက္လံုျခံဳေသာ၊ဆိတ္ျငိမ္၍ပိုးမႊားကင္းေသာပတ္၀န္းက်င္ရရွိရန္အတြက္ သတင္းေမးရန္လာေရာက္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္မွဳမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

 • ပံုမွန္အခ်ိန္ – မနက္ ၁၀နာရီ မွ ည ၁၀နာရီ
 • ၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ – မနက္ ၁၀နာရီ-ေန႔လည္ ၂နာရီ
  ည၈နာရီ မွ ည ၁၀ နာရီ

– သူနာျပဳ ကုသျပဳစုျခင္း၀န္ေဆာင္မွဳ

သင့္ရဲ႕၂၄နာရီေဘးကင္းလံုျခံဳမွဳ၊စိတ္ခ်ရမွဳ၊အဆင္ေျပမွဳအတြက္သူနာျပဳမ်ားကို၂၄နာရီလံုးလံုးေခၚနိုင္ပါတယ္။လူနာရဲ႔ခုတင္ေဘးတြင္ရွိပါတယ္။ေရခ်ိးခန္းတြင္လဲ အေရးေပၚဘဲလ္ ကိုနိတ္၍ေခၚနိုင္ရန္ထားေပးထားပါတယ္။

4.5 ေဆးရံုဆင္းျခင္း

ဆရာ၀န္မွလူနာနွင့္မိသားစုအတြက္ ၀မ္းသာစရာ စကားျဖစ္ေသာေဆးရံုမွဆင္းခြင့္ရျပီဟုေျပာေသာအခါ ွလူနာနွင့္မိသားစုအေနျဖင့္ေဘးကင္းစြာေဆးရံုမွဆင္းနိုင္ရန္ျပင္ဆင္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ေဆးရံုမွေဆးရံုဆင္းျခင္းအတြက္ျပင္ဆင္ေပးပါမည္။ေဆးရံုမွလူနာနွင့္မိသားစုအတြက္လိုအပ္ေသာေရာဂါအေျခအေနမ်ား၊သတိေပးခ်က္မ်ား၊အၾကံေပးျခင္းမ်ားစသည့္ေရာဂါအေျခအေနအသိပညာေပးျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္

လူနာအတြက္ေဆးရံုမွစီစဥ္ေပးမွဳမ်ားမွာ

  • အိမ္တြင္းေသာက္ရမည့္ေဆးနွင့္ေဆးညႊန္းမ်ား
  • ဆရာ၀န္နဲ့ျပန္လည္ျပသရန္ရက္ခ်ိန္း
  • လူနာအားမိမိအိမ္တြင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ား
  • ကုန္က်ေငြနွင့္အျပီးသတ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား
  • အၾကိဳအပို႔ အတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္း
  • လူနာသိသင့္သိထိုက္ေသာပညာေပးနွင့္လိုက္နာရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားေ
  • ဆးရံုဆင္းျခင္းအေပၚသင္၏ထင္ျမင္ခ်က္နွင့္သိလိုသည့္မ်ားကိုျပန္လည္ေမးျမန္းကာလူနာသိသင့္သိထိုက္ေသာပညာေပးနွင့္လိုက္နာရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားကို သင္နားလည္မွဳရွိမရွိ အတည္ျပဳမည္။
Vejthani Hospital เวชธานี