ေဆးမွတ္တမ္း၀န္ေဆာင္မွဳ

ေဆးမွတ္တမ္း၀န္ေဆာင္မွဳ


ေဆးမွတ္တမ္းရယူျခင္းအတြက္ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကိုလက္ခံရပါမည္။

1.ေဆးမွတ္တမ္းအေၾကာင္း


 • ေဆးမွတ္တမ္းသည္ကိုယ္ပိုင္ေဆးကုသမွဳရာဇ၀င္မ်ားပါေသာေၾကာင့္လ်ွိဳ၀ွက္အေထာက္အထား
  တစ္ခုျဖစ္သည္။သင့္ရဲ႔
  ဆးကုသမွဳရာဇ၀င္အားလံုးကိုသိရွိရန္သင့္တြင္အခြင့္အေရးရွိ္ပါသည္။အခ်ိဳ႔ေသာကိစၥမ်ားအ
  တြက္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူသည္သူ(သို႔) သင့္အုပ္ထိန္းသူအား
  ဆးမွတ္တမ္းေကာ္ပီေပးပါမည္။
 • လူနာေဆးမွတ္တမ္းရရွိရန္အတြက္ လူနာ၏ပတ္စပို႔ေကာ္ပီနဲ႔
  ဆးရံုစာရြက္တြင္လက္မွတ္ထိုးေပးရပါမည္။
 • သင့္ကေလးေတြအတြက္(၂၁ နွစ္မျပည့္ေသာ)လူနာေဆးမွတ္တမ္းရရွိရန္အတြက္
  အုပ္ထိန္းသူပတ္စပို႔ေကာ္ပီနဲ႔ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းေထာက္ခံစာ၊
  ကေလးေမြးစာရင္းေကာ္ပီတို႔နွင့္တကြေတာင္းခံနိုင္ပါတယ္။
  ၂၁နွစ္ျပည့္ျပီးသူမ်ားအတြက္ကိုယ္ တိုင္ေတာင္းယူရပါမည္။

2.ဆးမွတ္တမ္းတြင္မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္သနည္း။


 •  ေဆးလက္မွတ္မ်ား(ေဆးခန္းျပရသည့္အေၾကာင္းအရင္း)
 • အာမခံ(သို႔)ေဆးေထာက္ခံစာမ်ား(ဆရာ၀န္နာမည္၊ျပသသည့္အေၾကာင္းအရင္း)
  ဖည့္ရန္လိုသည့္စာရြက္ဆိုပါကေဆးရံုအား စကင္ဖတ္ျပီးေပးရန္
 •  ေဆးမွတ္တမ္းေကာ္ပီ

3.ေဆးမွတ္တမ္းထုတ္ယူရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာသူ


 • ပံုမွန္အားျဖင့္လူနာသာလ်ွင္ေဆးမွတ္တမ္းကိုထုတ္ယူခြင့္ရွိသည္။သို႔ေသာ္လည္းေအာက္ပါအေၾ
  ကာင္းအရာမ်ားရွိလ်ွင္ကိုယ္စားထုတ္ယူခြင့္ရွိေသာသူမ်ား
 • ၁၈နွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၏မိဘမ်ား
 • တရား၀င္အုပ္ထိန္းမွဳရသူမ်ား – လူနာပတ္စပို႔ေကာ္ပီ၊ကေလးေမြးစာရင္းေကာ္ပီမ်ားရွိရပါမည္။
 • ေအးဂ်င့္၊ကိုယ္စားလွယ္ (သင့္ကိုယ္စားသင္ေရြးခ်ယ္တဲ့သူ) လူနာပတ္စပို႔ေကာ္ပီ၊လူနာခြင့္ျပဳေၾကာင္းစာပါရပါမည္

4.ခြင့္ျပဳခ်က္အေထာက္အထားမ်ား


 • ေဆးမွတ္တမ္းထုတ္ယူတဲ့ေန႔တြင္လူနာပတ္စပို႔ေကာ္ပီေပးရပါမည္။အကယ္၍သင့္ေဆးမွ
  တ္တမ္းကိုစာတိုက္၊အီးေမးလ္၊ ဖတ္စ္ ဖင့္ပို႔ေစခ်င္လ်ွင္ ပတ္စပို႔ေကာ္ပီ၊ ဖတ္စ္နံပါတ္၊
  အီးေမးလ္လိပ္စာတို႔ကိုေပးရပါမည္။
 • အကယ္၍ေဆးမွတ္တမ္းကိုေအးဂ်င့္၊ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ေတာင္းယူလိုလ်ွင္လူနာပတ္စပို႔ေကာ္ပီ၊
  လူနာခြင့္ျပဳေၾကာင္းစာ တို႔ကိုေပးရပါမည္။လူနာခြင့္ျပဳေၾကာင္းစာတြင္
  ခြင့္ျပဳခ်က္ရေသာကိုယ္စားလွယ္၊ေ၀့ဌာနီေဆးရံုကမည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ထုတ္ေပး
  သင့္ေၾကာင္္း၊လူနာလက္မွတ္ထိုးထားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားေဖာ္ျပရပါမည္။
Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View