ေးနထ ိုင္တည္း်ားခ ိုရန္ေးဟား္တယ ္ာ်ား

ေးနထ ိုင္တည္း်ားခ ိုရန္ေးဟား္တယ ္ာ်ား

Overview

ေး၀့ဌာနီေးဆ်ားရံးသို ည္ူလနာမ္ာ်ားသကေ္ းသာင္္းသ့ ကသား ဖင္္းလ့ ံးးို ခံးစတေခ္ရသာေးနထင္ို တည္း်ားခိုနင္ို ွု မကိုေးဆ်ားရံးတိုတင္္၀န္ေးဆာင္ေမ းပ်ားထာ်ားပါသည္။

အတြင္း်ားလူနာခန္း်ားအသံး း်ားအအဆာင ္ာ်ား

 • ဖ န္း်ား
 • ြီဗ ီ
 • ဘီဒ
 • အးရခဲသြ ာ
 • အဲယာ်ားတြန္း်ား
 • အအလ္ ာအြင္း်ားလ ပ္ ိုင္အးသာလူနာြ ြင္
 • အးရပူစြ္
 • ၀ရံြာ
 • ြ ြင္၁လံး း်ား

 • ROOM TYPE : SUITE
 • ROOM TYPE : ROYAL SUITE
 • ROOM TYPE : EXCLUSIVE
 • ROOM TYPE : VIP
 • ROOM TYPE : SUPERIOR
 • ROOM TYPE : DELUX
 • ROOM TYPE : GRAND SINGLE ROOM

111 Residence

၁၁၁ြည္း်ားခရ ပာသသည္အးဆ်ားရးံ ထ တဲြငတည္ရ၍အးဆ်ားြ သမ ၊အးဆ်ားစစ္း ခင္း်ား၊အးဆ်ားခန္း်ားး ပသ ခင္း်ားြ ႔ြ အးဆာင္ငြ္ ္န္အးရာြ္ရလာအးသာလူနာနင း္ လ ူနာမသ ာ်ားစအ တြြ္အးဟား္ြယ္ယတငဆအ င္အးး အပသာအးနထင ာ္်ားအးသာြ ရြ ႔အတြြ္ီစဥ္အးပ်ားထာ်ားပါသည္။လံးး ခးံ စ ြ ခ္အရသာပြ္၀န္း်ားြ္င္း ဖစး္ံ သ ာမအြဆ်ားရ အံ းဘ်ားတြငတည္ရပါသည္။ဆ ြ္း င မ္အးအ်ားခ္မ္း်ား၍အးြာင္း်ားမမန္အးသာ၀န္အးဆာငမ ရ ာ္်ားြ ရရ န း ္ငါပသည္။

(More about 111 residence…..)

Hotel Near by Vejthani Hospital

 • The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, 333 Srinakarin Road, Huamark, Bangkok 1240 Thailand. Tel : +66 (0) 2 378 8000
 • Grand Sukhumvit Hotel Bangkok, 99 Sukhumvit Road, Soi 6, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand. Tel : +66 (0)2207 9999
 • The Landmark Bangkok, 138 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 Thailand. Tel : +66 (0) 2254 0404
 • Three Sukhumvit Hotel, Pitcharat Laohapongchana Managing Directorl, Tel: +662 6555 900 | Fax: +662 6555 914
  Mobile: +6697 954 6415 | Email: [email protected], 45 Sukhumvit 3 Nana-nua Wattan Klongtoey, Bangkok THAILAND 10110 www.threesukhumvit.com 
 • Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, SUPRADA CHERANOND (Kaow) Assistant Business Development Manager
  HOLIDAY INN BANGKOK SUKHUMVIT, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
  T: +66 2683 4888 Ext 8825 | M: +669 8286 1992 F: +66 2683 4777 E: [email protected]
  Book now at holidayinn.com/hisukhumvit or toll-free 1-800-656-888
 • AL MEROZ HOTEL4,Soi Ramkhamhaeng Road 5, Ramkhamhaeng Road , Suan Luang , Bangkok 10250 , Thailand.
  Tel : +66 2 136 8700,  Fax : +66 2 136 8799,  Email : [email protected], Hotel Map

Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View