သားဖြားႏွင့္မီးယပ္စင္တာ

10,000+

Over 10,000 Cases Caring of mother before and after deliver

5,000+

Over 5,000 Cases Diagnosis for abnormality of fetus with amniotic fluid test, blood test, placenta test and umbilical blood test

3,000+

Over 3,000 Cases Gynecology Endoscope Surgery such as Myomauteri, Ovarian cyst

1,000+

Over 1,000 Cases Women's Cancer Surgery such as cervical cancer, endometrial cancer, ovarian cancer

သားဖြားႏွင့္မီးယပ္စင္တာ

ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီး၏ သားဖြားမီးယပ္ဌာနတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ား အတြက္ ကုသမွဳမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကို

ကၽြမ္းက်င္ေသာအထူးကု ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ား ၊ ကင္ဆာႏွင့္

မီးယပ္ေရာဂါစစ္ေဆးမွဳမ်ား ကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အထူးကၽြမ္းက်င္၀ါရင့္ သားဖြားမီးယပ္

အထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားက သင့္ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာမ်ားအတြက္သိလိုသမွ်ေမးျမန္းမွဳ မ်ားကို ေျဖၾကားေပးျပီး

သင္၏စိုးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးမည္မွာ အေသအေခ်ာပင္ျဖစ္ပါသည္။

၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ား

 • အေထြေထြသားဖြားမီးယပ္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား၊
 • သားဆက္ျခားေရးႏွင့္ မိသားစုဘ၀ သာယာေရးေဆြးေႏြးမွုမ်ား၊
 • ထိမ္းျမားမဂၤလာမျပဳ လုပ္မီ ၾကိဳတင္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမွဳမ်ား၊
 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္ က်န္မားေရးေစာင့္ေရွာက္မွုမ်ား၊ (ပံုမွန္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္အေရးၾကီးကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား)
 • ေမြးရာပါေရာဂါမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးရုိးလိုက္ေရာဂါ မ်ားကို ၾကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊
 • နာက်င္မွဳ အနည္းဆံုး သမားရုိးက် သားဖြားမွဳ ႏွင့္ ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားမွဳမ်ား၊
 • ေမြးဖြားျပီးခ်ိန္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ား၊
 • အမ်ဳိးသမီးကင္ဆာေရာဂါ မ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ သိရွိႏုိင္ရန္ စစ္ေဆးမွဳႏွင့္ ကုသမွဳမ်ား၊
 • အမ်ဳိးသမီးေရာဂါ အလံုးအၾကိတ္ခြဲစိတ္နွဳမ်ား၊
 • မွန္ေျပာင္းႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြခြဲစိတ္မွဳမွား၊
 • အမ်ဳိးသမီးအဂၤါ ျပန္လည္ျပဳျပင္ခြဲစိတ္မွဳမ်ား၊
 • လိင္မွ တဆင့္ ကူးဆက္ေသာေရာဂါ မ်ားကို ကုသမွဳမ်ား၊
 • သားသမီး ရတနာ မရႏုိင္ျခင္းအတြက္ ကုသမွဳမ်ား (ေ၀့ဌာနီ ဖန္ျပြန္သေႏၵသားစင္တာတြင္)

အေထာက္အကူျပဳ အခန္းမွားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား

 • သီးျခားေဆြးေႏြးရန္ အခန္းမွားႏွင့္ သီးျခားစမ္းသပ္စစ္ေဆးခန္းမ်ား၊
 • အာထရာေဆာင္း ျဖင့္ ေရာဂါ ရွာေဖြျခင္းမ်ား၊
 • ရင္သားဓါတ္မွန္ရုိက္ျခင္း၊အသားစယူျခင္းမ်ား၊
 • သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊
 • မိန္းမကိုယ္အတြင္းမွန္ေျပာင္းျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းမ်ား၊
 • ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ေအးေဆး၍ သက္ေတာင့္သက္တာေမြးေဖြးႏုိင္ရန္ သားဖြားခန္းမ်ား၊
 • ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား၊
 • ကေလးေဆာင္မ်ား၊
 • ေမြးကင္းစကေလးအထူးကုသဌာန၊
 • အခမဲ့ ကိုယ္၀န္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား၊

စင္တာဖြင့္ခ်ိန္ Service Hours

တနလာၤမွ တနဂၤေႏြ  နံနက္ ၈ နာရီ မွ ည ၈ နာရီအထိ

 

စင္တာတည္ေနရာ Location   

ေ၀့ဌာနီ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ အထူးကုစင္တာ သည္ ဒုတိယ ထပ္တြင္ရွိပါသည္။

ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏုိင္ျခင္းမ်ား ၊ စံုစမ္းျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ဖုန္းနံပါတ္မွာ  (+၆၆) ၂၇၃၄ – ၀၀၀၀ လိုင္းခြဲ အမွတ္ ၃၂၀၀ , ၃၂၀၄ ဆက္သြယ္ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View