ေ၀့ဌာနီသေႏၶ သားစင္တာ

ေ၀့ဌာနီသေႏၶ သားစင္တာ

ေ၀့ဌာနီသေႏၶ သားစင္တာ

အထူးကၽြမ္းက်င္သမားေတာ္ၾကီးမ်ားက အေကာင္းဆံုးေဆး၀ါးမ်ားကုသမွဳမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လူနာမ်ားကို ကုသကူညီေပးေနပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အရည္အေသြး ျမင့္ သမားေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္

ေနာက္ဆံုးေပၚအဆင့္ျမင့္စက္ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သေႏၶ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အထူးအက်ဳိးျပဳ ကုသမွဳမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးေန

ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စင္တာတြင္ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားအတြက္ပိုမိုဆန္းသစ္၍ ေခတ္ေရွ့ေျပးေသာ သံုးလိုက္ရသည္႔ ေငြထက္ပို၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆးဖက္ ဆိုင္ရာကုသမွဳမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စင္တာတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေသာအခန္းမ်ား ၊စမ္းသပ္ခန္းမ်ား၊ အာထရာေဆာင္း ေခၚအသံလွဳိင္းဓါတ္မွန္ ခန္းမ်ား ၊ အထူးဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ၊သုေတသနခန္းမ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္ခန္းမ်ားပါရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမၻာအဆင့္နည္းပညာ ကို Joint Commission International (JCI) အဖြဲ႔ ၾကီးမွ အသိအမွတ္ျပဳ၍ အေကာင္းဆံုး သမားေတာ္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား က သင့္က်န္းမားေရးအတြက္ ထူးျခားသာလြန္မွဳမ်ားကို ေပးစြမ္းႏုိင္မည္မွာမုခ်ျဖစ္ပါသည္။

သေႏၶ သားဖန္တီးေရးအတြက္ အျပည့္စံုဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းပညာမ်ားရွိသည္႔ ေဆးရုံးၾကီးျဖစ္ပါသည္။

သေႏၶသားရႏုိင္ရန္ခက္ခဲေသာလူနာမ်ားအတြက္အျပည့္စံုအေကာင္းမြန္ဆံုးကုသမွဳမ်ားေပးစြမ္းေနပါသည္။

ကမၻာ႔ အသိအမွတ္ျပဳ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကုသမွဳမ်ား ၊ေရာဂါရွာေဖြမွဳမ်ားသည္အျမဲတမ္းပထမေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။ အာထရာေဆာင္းရုိက္ျခင္း၊ ဆားရည္သြင္း၍ ပံုေဖာ္ဓာတ္မွန္ ရုိက္ျခင္း၊ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း ၊သားအိမ္ႏွင့္သားဥအိမ္လမ္းေၾကာင္း တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း ၊သုတ္ေသြးစစ္ေဆး  ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ ဖန္ျပြန္ သေႏၶ သားနည္းပညာ ၊ဆဲလ္အတြင္း သုတ္ေသြး ထည္႔ သေႏၶေအာင္ျခင္း နည္းပညာ ၊မ်ဳိးရုိးဗီဇေရာဂါမ်ားကို ရွာေဖြ ကုသျခင္းနည္းပညာလည္းရွိပါသည္။

မွန္ေျပာင္းျဖင့္သားအိမ္ထုတ္ျခင္း၊လိုအပ္ေသာအပိုင္းခြဲစိတ္မွဳျပဳလုပ္ျခင္း၊သုတ္ေသြးထုတ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ က်န္းမာေရး အတြက္ ေႏြးေထြးလံုျခံဳ၍ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

သေႏၶသားအတြက္ျပႆနာမ်ားသည္မိဘမ်ားအတြက္ပါအက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳရွိသည့္အတြက္ ေမြးရာပါ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အထူး သက္သာေသာ ေစ်းႏွုန္း မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ေဆးကုသစရိတ္ မ်ားတြင္ တည္းခိုစရိတ္၊ စားေသာက္စရိတ္၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ မ်ားမပါ၀င္ပါ။ သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ယခုဘဲဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

အဆင့္ျမင့္ရရွိႏုိင္သာ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

 • ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခန္းမ်ား
 • စမ္းသပ္စစ္ေဆးခန္းမ်ား
 • အာထရာေဆာင္း
 • ေဟာ္မုန္းအသံုးျပဳစစ္ေဆးျခင္း ၊
 • ခြဲစိတ္ခန္းႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား
 • အာထရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္း
 • ဆားရည္သြင္း၍ ပံုေဖာ္ဓာတ္မွန္ ရုိက္ျခင္း
 • မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း
 • သားအိမ္ႏွင့္သားဥအိမ္လမ္းေၾကာင္း တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္း
 • သုတ္ေသြးစစ္ေဆး  ျခင္း

Asissted Reproductive technologies

 • In vitro fertilization(IVF)
 • Intra cytoplasmic sperm injection (ICSI)
 • Preimplantation genetic diagnosis (PGD)

Laparoscopic surgery (Key hole surgery)

 • အမွန္ေျပာင္းျဖင့္ခဲြစိတ္ကုသျခင္း

FACILITIES

 • Conservative surgery
  ခဲြစိတ္မွဳနည္းျဖင့္ သုတ္ေသြးရယူျခင္း

  Polycystic ovarian disease, premature ovarian failure, hirsutism, recurrent pregnancy loss, endometriosis, premenstrual syndrome and complicated menopausal problems တို့ကိုစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ကုသျခင္

အခ်ိန္


တနလၤာ မွ တနဂၤေႏြ     –   နံနက္ ၈ နာရီ မွ ညေန ၆နာရီ

ေနရာ


ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ၊ သေႏၶသား စင္တာ ၃ထပ္

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္စံုစမ္းရန္S


ဖုန္း: +66(0)2734-0000 ext. 4605
ဖက္စ္:+66 (0) 2734-0044-5

 

Promotion & Package

သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Testimonials

သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos

Articles

သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Vejthani Hospital