ကေလးခဲြစိတ္ကုသမွဳေဆးခန္း

ကေလးခဲြစိတ္ကုသမွဳေဆးခန္း

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး၏ ကေလးက်န္းမာေရးဌာနတြင္ ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားသည္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ျခင္း နွင့္ ကုသမွဳအပိုင္း တို႔တြင္အကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျပီးမွသာ ကုသမွဳေပးပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

 • ကေလးျပင္ပလူနာဌာန
 • အေထြေထြကေလးက်န္းမာေရးဌာန
 • အေထြေထြကေလးေရာဂါကုသမွဳဌာန
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးဌာန

ကေလးအထူးကုဌာန

ကေလးအထူးကုဌာနမွ ကေလးနွလံုးေရာဂါ၊အင္ဒိုခရိုင္းေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာဂါ၊ေသြးေရာဂါ၊ အစာအိမ္နွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ စသည္တို႔အတြက္ ကုသမွဳေပးလ်က္ရွိသည္။

 

ဓာတ္မတည့္၍နွာေစးျခင္း၊ရင္ၾကပ္ျခင္းတို႔ကို ကုသမွဳေပးကာ ကေလးအား ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ေစသည့္ ဖုန္း၊ပိုးမႊား စသည့္အရာတို႔ကို အေရျပားစမ္းသပ္မွဳျဖင့္ သိရွိၾကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္သည္။

ကေလးအထူးကုဆရာဝန္မ်ားနွင့္ကၽြမ္းက်င္နယ္ပယ္မ်ား

 • အေထြေထြကေလးအထူးကုဌာန
 • ေမြးကင္းစကေလးအထူးကုဌာန
 • ကေလးအစာအိမ္နွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းအထူးကုဌာန
 • ကေလး ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါအထူးကုဌာန
 • ကေလးနွလံုးအထူးကုဌာန
 • ကေလးအဆုတ္အထူးကုဌာန
 • ကေလးဦးေနွာက္နွင့္အာရံုေၾကာအထူးကုဌာန
 • ကေလးစိတ္ေရာဂါအထူးကုဌာန
 • ကေလးခဲြစိတ္အထူးကုဌာန
 • ကေလးဖြံျဖိဳးမွဳအထူးကုဌာန

ကေလးဖြံျဖိဳးမွဳအထူးကုဌာန
 • ကေလးဖြံျဖိဳးမွဳကိုစမ္းသပ္ျခင္း
 • ကေလးဖြံျဖိဳးမွဳပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းမ်ားကိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
 • ကေလးစိတ္ေရာဂါအထူးကုဌာနသည္ ကေလးစိတ္ေရာဂါ၊ေအာ္တဇင္၊အမူက်င့္နဲ႔ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကုသေပးလ်က္ရွိသည္။

Pediatrics Surgery Clinic

 • ကေလးခဲြစိတ္အထူးကုဌာန
 • ကေလးခဲြစိတ္ေရာဂါမ်ားကို ခဲြစိတ္မွဳေပးျခင္း
 • လိင္တံထိပ္ျဖတ္ျခင္း၊ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းမ်ားကိုခဲြစိတ္ကုသေပးျခင္း

ကေလးအတြင္းလူနာဌာနနွင့္ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား

 • ပံုမွန္ေမြးကင္းစကေလးဌာန (၅ထပ္)
 • ေမြးကင္းစအထူးၾကပ္မတ္ကုသဌာန (၄ထပ္)
 • ကေလးအတြင္းလူနာဌာန (၆ထပ္)

ပူးတဲြက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား

 • ဖြံျဖိဳးမွဳေလ့က်င့္ေပးသူ
 • စိတ္ေရာဂါအထူးကု – ကေလး အိုင္က်ဳကိုစမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း
 • စကားေျပာေလ့က်င့္ေပးသူ
 • အၾကားအာရံုစစ္ေဆးေပးသူ

အေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား

 • လူနာစမ္းသပ္စစ္ေဆးခန္း
 • နို႔တိုက္ေကၽြးခန္း
 • ကုသခန္း
 • ေဆြးေႏြးခန္း
 • ကစားကြင္း

ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္

ေန့စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ည ၈ နာရီ

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Doctors
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital