ကေလးအရိုးအထူးကုဌာန

ကေလးအရိုးအထူးကုဌာန

Pediatric Orthopedic – Vejthani Hospital Pediatric Orthopedic Clinic

ကေလးအရိုးအထူးကုဌာနသည္ခါးကိုင္းျခင္း၊ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ေမြးရာပါဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ဖြံျဖိဳးမွဳျပႆနာမ်ား၊clubfootအာရံုေၾကာနွင့္သက္ဆိုင္ေသာအရိုးေရာဂါမ်ားစသည့္တ႔ိုကိုကုသေပးလ်က္ရွိသည္။ကေလးနွင့္မိသားစုတို႔၏က်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပည့္မီရန္အေကာင္းဆံုးေသာအရည္ေသြး၊တိုးတက္ေသာနည္းပညာ တို႔ျဖင့္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိသည္။

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

  • ခါးကုန္းျခင္းစသည့္ေက်ာရိုးပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းမ်ား
  • ေျခ၊လက္ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းမ်ား၊ အတိုအရွည္မညီျခင္းမ်ား
  • ေျခေထာက္နွင့္၊ေျခက်င္းဝတ္ျပႆနာမ်ား
  • လက္ျပႆနာမ်ား
  • တင္ပဆံုျပႆနာမ်ား
  • အရိုးေၾကာျပႆနာမ်ား
  • အရိုးက်ိဳးျခင္းနွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား

အေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား

  • Orthotics (Individualized Treatment)
  • MRI
  • CT Scan

ေနရာ

ကေလးအရိုးအထူးကုဌာန၊ ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ၁ထပ္

 

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

ဖုန္း – +66(0)2734 0000 ext 2298,2299

ဖက္စ္– +66(0)2734 0000

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Doctors
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital