အနာဂြ္ေးမ ်ား္မ န္းးခ်က

Vision

To be the leading private tertiary care hospital in Southeast Asia.

Mission

Vejthani provides innovative healthcare services that enhance patient and family experiences based on international standards. We are recognized by physicians and employees as the best place to deliver collaborative care.

ေွ၀ ဌာနီေွဆ်ားရံ တန္ဖိမ်ားမ္ာ်
 • လူနာဗဟိ ွ ပဳွ ခင္္ွ်ား။ ။လူနာ၏တိတခ္မ္ွ်ားသာ က္ိ ယက ္န္ွ်ားမာေွရ်ားက္ိ အဓ ိ က္ထာ်ား၀န္ေွဆာင္ မွဳ ေွပ်ားွ ခင္္ွ်
 • အရည္ေွတသ်ားေွက္ာင္္ွ်ားတိတဓါတက ိမေအွ ခခံွ ခင္္ွ်ား။
  ။အ မဲတမ္ွ်ားွ ပည္ွတ ွံ ေ ွသာ၀န္ေွဆာင္ေ မွဳ ွပ်ားွ ခင္္ွ်ား၊
 • ရ ွွ ိ ်ားသာ်ားေွွ ာင္္ွမ တ္ွ ပည္ွတ ွံ ွ ခင္္ွ်ား ။ ။မ န္န္ ကမ္ ွွ ိ ်ားွ ခင္္ွ်ားွုႏွင္ ္ွအ ထူ်ားယံွၾ က္ညရျခင္္ွ်ား၊
 • တ ေွပါင္္ွ်ားေွဆာရင္က္ ္ ြ တ္ေွသာအခ ဲ႔အတည္ွ်ားတတ ိ ဓ ါတ ္ ွ ိ ွ ခင္္ွ်ား။ ။၀ိ င္္ွ်ားလ ပ္၊၀ိ င္္ွ်ားတာ်ား၊
 • လူထ အတတက္စဥ္ွ်ားတာ်ားွ ခင္္ွ်ား။ ။လူထ ုႏွင္ ္ွပ တ္၀န္ွ်ားက္ ္ င္ ေတတက္ ြ ာ၀န္တ သ ိ တ ိ ္ ွ ိ ွ ခင္္ွ်ား၊

အဓိက္ တမ္ွ်ားေွဆာင္္ည္မ္ာ်
 • အဆင္္ွွ မင္္ွအ ရေည္ေတသ်ားေွက္ာင္္ွ
 • ေအက္ာင္္ွ်ားဆံွွ ်ား၀န္ေွဆာင
 • တာ၀န္ယူမ ဳတာ၀န္ခံမ ဳ
 • အခ ဲ႔လ ိ က္ ပူ်ားေွပါင္္ွ်ားေွဆာရင္က္ ္ မွဳ
 • အ မဲတိ ်ားတက္္ေွအာင္္ေွလ လာမ

Vejthani Hospital เวชธานี