ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာစောင်များ

ေက်ာက္ကပ္လတ္တေလာပ်က္စီးျခင္း၊နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း တို႔အတြက္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ သိထားသင့္သည္မ်ား

Share:

ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းသည္ နာတာရွည္၊(သို႔)လတ္တေလာ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း တို႔အတြက္ အဆိပ္ေတာက္မ်ား ဖယ္ထုတ္လိုျခင္းအတြက္ ဆရာဝန္က ေက်ာက္ကပ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားပါသည္။အဓိကေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း သည္ လူနာ၏ေသြးနွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးရည္ ၾကားရွိ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ အီလက္ထရိုလိုက္မ်ား သည္ တစိတ္တပိုင္းအေျမးလႊာပါးမွ စစ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း သည္ လူနာ၏ေသြးထဲမွ အညစ္ေၾကးမ်ားနွင့္ ပိုလွ်ံေနေသာ အရည္မ်ားကို စြန့္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစိတ္တပိုင္းအေျမးလႊာပါး ေသးငယ္ေသာ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးျပီး အသားဓာတ္ကဲ့သို႔ ပိုၾကီးေသာေမာ္လီက်ဴးမ်ားကို လူနာ၏ေသြးထဲတြင္ က်န္ရစ္ေစပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကို ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးသူမ်ား၏ကုသမွဳျဖင့္ ေဆးရံုတြင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္တစ္ခါေဆးျခင္းသည္ ၄နာရီ ၾကာျပီး တစ္ပတ္မွာ ၂ ၾကိမ္ကေန ၃ ၾကိမ္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ 

နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္ျပဳလုပ္သင့္လဲ။ 

Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) ၂၀၁၅ အရ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ လူနာမ်ားတြင္ ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာနွင့္ဆိုင္ေသာ အစားစားခ်င္စိတ္ ဆံုးရွံဳးျခင္း၊ အာဟာရခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္း၊ ေရနွင့္ဓာတ္ဆား မမွန္ကန္ျခင္း၊ အက္စစ္ ျပႆနာမ်ား နွင့္ ေရဓာတ္မ်ားျခင္း ျဖစ္လာေသာအခါတြင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းကိုစတင္ကုသမွဳခံယူသင့္ပါသည္။ Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ၂၀၁၂ အရ ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းကို ေက်ာက္ကပ္စစ္ထုတ္မွဳ (GFR)တစ္မိနစ္ ၅-၁၀ မီလီ လီတာ၊ ၁.၇၃ m2 ျဖစ္လာေသာအခါ ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း စတင္ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ 

လတ္တေလာေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ဘယ္အခ်ိန္စသင့္လဲ။ 

 ျပင္းထန္ေသာလတ္တေလာေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း ေက်ာက္ကပ္ေဆးခ်ိန္ပံုေသမထားျခင္း၊ၾကာရွည္ေက်ာက္ကပ္ေဆးခ်ိန္ပံုေသမထားျခင္း၊ပံုမွန္အျမဲမျပတ္ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း စသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။ ဆရာဝန္က လူနာ၏ ေရာဂါအေျခအေနအေပၚမူတည္၍သင့္ေလွ်ာ္ေသာကုသမွဳနည္းလမ္းကိုညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ပံုမွန္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ ဆဲလ္အတြင္းအရည္စုေဝးမ်ားျပားလာျခင္း၊ ေသြးတြင္းပိုတက္ဆီယမ္ ဓာတ္မ်ားလာျခင္း၊ယူရီယာမ်ားလာျခင္း၊နွလံုးအေပၚယံအေျမွးပါးေရာင္ျခင္း၊ကေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ျခင္း နွင့္ metabolic acidosis ျဖစ္ေနေသာလူနာမ်ားကို ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း ခံယူခိုင္းပါသည္။ အဆိုပါေရာဂါလကၡဏာမ်ား မေတြ႔ရွိပါက ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း၊ မေဆးျခင္းသည္ ဆရာဝန္အေပၚတြင္ မူတည္ပါတယ္။ ဆရာဝန္သည္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ အရင္က ေက်ာက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနွင့္ တျခားနာတာရွည္ေရာဂါမ်ား ၏အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ၾကည့္ ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးပါသည္။ 

ေက်ာက္ကပ္အဆိပ္သင့္ေသာလူနာမ်ားကိုဘယ္အခ်ိန္မွာေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းစတင္သင့္သလဲ။ 

အဆိပ္ျပန္ေျဖျခင္းမွလဲြ၍ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းနွင့္hemoperfusionကိုဆီးအဆိပ္တက္ေနေသာလူနာမ်ားတြင္္အသံုးျပဳကုသနိုင္ပါသည္။အဆိုပါကုသမွဳတြင္ေမာ္လီက်ဳလာအေလးခ်ိန္နည္းေသာ၊အာဟာရဓာတ္အနည္းငယ္သာျဖန့္ေဝေပးနိုင္ေသာ၊အသားဓာတ္ရရွိမွဳနည္းေသာ၊ေရေပ်ာ္ဝင္မွဳမ်ားေသာ၊စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေကာင္းေကာင္းမစြန့္နိုင္ေသာ၊စသည့္ျပႆနာမ်ားကိုေကာင္းမြန္ေသာေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္မွ စြန့္ထုတ္သန့္စင္နိုင္ပါသည္။ 

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီးတြင္ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း   

ေက်ာက္ကပ္ေဆးစင္တာသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ေတာ္ဝင္သမားေတာ္မ်ားေကာလိပ္မွ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ စင္တာတြင္ နာတာရွည္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါနွင့္လတ္တေလာေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ေခတ္မီေသာ၊သန့္ရွင္းေသာ၊ေဘးကင္းေသာစက္ကိရိယာၾကီးမ်ားနွင့္ လူနာမ်ားအား ၂၄ နာရီကုသမွဳေပးေနပါတယ္။ အေထာက္အပံပစၥည္းမ်ားကေတာ့ 12 state-of-the-art imported Dialysis Machines, Reverse Osmosis water treatment system dedicated to the Dialysis Unit meeting the international standards (AAMI), Conventional Hemodialysis and On-line Hemodiafiltration (HDF), International Infection Control and Sterilization Procedures နွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းအတြက္ေသခ်ာေလ့က်င့္ထားေသာ nurses မ်ားက ျပဳစုကုသမွဳ ေပးေနပါတယ္။ 

အကယ္၍ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီးေမးျမန္းစံုစမ္းလိုပါက ေဝ့ဌာနီေက်ာက္ကပ္ေဆးဌာနကို +660852238888 (သို႔)  [email protected] အီးေမးလ္ကေန ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။