វីដេអូសុខភាព

ជំងឺកោងឆ្អឹងខ្នង (Scoliosis) គឺជាភាវះដែរធ្វើឪ្យឆ្អឹងខ្នងមានសភាពកោងខុសប្រក្រតី

Share:

ជំងឺកោងឆ្អឹងខ្នង (Scoliosis) គឺជាភាវះដែរធ្វើឪ្យឆ្អឹងខ្នងមានសភាពកោងខុសប្រក្រតី មូលហេតុអាចបណ្តារមកពីតំណរពូជ ភាពអន់ខ្សោយនៃសាច់ដុំ ពិការភាពនៃខួរក្បាល ឬពិការភាពពីកំណើត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អាការះខាងលើនេះអាចប៉ះប៉ាល់ដល់មនុស្សគ្រប់វ័យ ការព្យាបាលមួយចំនួនអាចជួយគ្រប់គ្រងអាការះនិងពន្យារឬបញ្ឈប់ការវិវត្តនៃភាពកោង។