មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

មតិរបស់អ្នកជំងឺដែលមកវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី

(Last Updated On: February 25, 2018)

First of all, I would like to express my gratitude thanks for staffs and nurses of Vejthani Hospital, especially Dr. Piya Totemchokchyakarn, Dr. Bantita Dansuntornwong and Ms. Kim Kanika Chhon- office coordinator, for their best care and quality services. Wish all of you lucky and successful in your business to serve all people in proper way.
Vejthani Hospital-មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
‪#‎មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី‬
‪#‎VejthaniHospital‬
‪#‎VEC‬

Vejthani Hospital  เวชธานี