មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង

ជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នងដែលមានការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃ: ការថែរក្សាដ៏ប្រសើរសម្រាប់ខ្នងរបស់អ្នក។

ការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងនេះត្រូវបានធ្វើក្នុងលក្ខណៈស្តង់ដាខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាព រាក់ទាក់និងមានផាសុកភាព។ អ្នកអាចមានទំនុកចិត្ដក្នុងការទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អបំផុតដោយសារតែក្រុមគ្រូពេទ្យវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងមាននូវបទពិសោធន៍ខ្ពស់​និងជំនាញច្បាស់លាស់។ បន្ទាប់ពីការវះកាត់ មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីក៏មានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាល្អបំផុតនៅក្នុងការស្តារនិងការព្យាបាលដោយចលនា។ បុគ្គលិករបស់យើង សុទ្ធតែបានទទួលការណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់រងចាំជួយដល់អ្នកគ្រប់ជំហាននៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងការថែទាំល្អបំផុត។

ជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នងនិងទទួលពត៌មានបន្ថែមពីការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងនៅប្រទេសថៃ។ មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ។

សេវាកម្ម

  • ការវះកាត់មានមុខរបូសតូច (MIS): Demention Laminectomy, Discectomy and Spine Fusion
  • ការវះកាត់រលាកឆ្អឹងខ្នង Percutaneous Kyphoplastry និង Vertebroplasty for Spinal Fractures
  • ការវះកាត់ Cervical និង Lumbar Artificial Disc Replacement Surgery
  • ការកែតម្រូវ Correction of Scoliosis និង Deformities ផ្សេងទៀត

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ – សុក្រ: ពីម៉ោង 8.00 ព្រឹកដល់ 8.00 យប់
ថ្ងៃសៅរ៍: 08.00 ព្រឹក – 05.00 ល្ងាច
ថ្ងៃអាទិត្យ: ពីម៉ោង 8.00 ព្រឹកដល់ 6.00 ល្ងាច

ទីតាំង

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកឆ្អឹងខ្នង មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ជាន់ទី 5

ការណាត់ជួបនិងទំនាក់ទំនងពត៌មាន

ទូរស័ព្ទ : (+66) 734-0000 Ext. 5500, 5550

Promotion & Package
Sorry, no posts matched your criteria.

Doctors
Testimonials
Sorry, no posts matched your criteria.

[mpc_button preset=”mpc_preset_86″ url=”url:https%3A%2F%2Fwww.vejthani.com%2Ftag%2Fspine-cv%2F|title:Link||” font_preset=”mpc_preset_20″ font_color=”#f29760″ font_size=”16″ font_transform=”none” title=”Read More..” border_css=”border-width:2px;border-color:#f29760;border-style:solid;border-radius:5px;” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:20px;padding-right:50px;padding-bottom:20px;padding-left:50px;” margin_divider=”true” hover_font_color=”#ffffff” hover_background_color=”#f29760″ hover_background_effect=”slide-right”]
Videos
[mpc_carousel_anything single_scroll=”true” loop=”true” auto_slide=”true” delay=”4000″ rows=”1″ cols=”3″ gap=”3″ start_at=”1″ mpc_navigation__preset=”mpc_preset_11″]
[/mpc_carousel_anything]
[mpc_button preset=”mpc_preset_86″ url=”url:%20https%3A%2F%2Fwww.vejthani.com%2Fkm%2F%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%9C%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%87%E1%9F%92%E1%9E%87%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%92%E1%9E%8F%2Fcenter-clinics%2Fvejthani-spine-center%2Fvejthani-spine-center-video-khmer%2F%20%E2%80%8E|title:Link|target:%20_blank|” font_preset=”mpc_preset_20″ font_color=”#f29760″ font_size=”16″ font_transform=”none” title=”Read More..” border_css=”border-width:2px;border-color:#f29760;border-style:solid;border-radius:5px;” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:20px;padding-right:50px;padding-bottom:20px;padding-left:50px;” margin_divider=”true” hover_font_color=”#ffffff” hover_background_color=”#f29760″ hover_background_effect=”slide-right”]
Vejthani Hospital  เวชธานี