មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យា

មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយប
ច្ចេកវិទ្យា

“គ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលកំពុងធ្វើការនិងជួយដល់អ្នកជំងឺតាមរយៈការស្ទ្រីមពេញលេញនៃការផ្តល់សេវាវេ
ជ្ជសាស្រ្ត គ្លីនិកនិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។
គ្រូពេទ្យដែលមានសមត្ថភាពរបស់យើងនិងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យនៅឯមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងពេញលេញជា
មួយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មវេជ្ជសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងការបម្រើការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងការវិភាគទៅ
លើបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការបន្តពូជនិងការមានផ្ទៃពោះ។
នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ,
ប្រកបដោយសម្ភារៈភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់និងទំនើបសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលពិបាកមានផ្ទៃពោះដែលធ្វើឱ្យមានភាពពេញលេញ
និងមានប្រសិទ្ធភាពសំរាប់សេវាកម្មសុខាភិបាលនិងការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកជំងឺ។ គ្រឿងបរិក្ខាររបស់យើងរួមបញ្ចូល
បន្ទប់សម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ការរៀបចំផែនការ បន្ទប់ការព្យាបាលនិងការការពារ, បន្ទប់ពិនិត្យនិងវិភាគរោគ,
បន្ទប់ Ultrasonography, បន្ទប់វិភាគមើលរ៉ែអ័រម៉ូន, បន្ទប់វះកាត់ ART
និងមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងបន្ទប់ប្រតិបត្តិការ។
បច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករបស់យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយ JCI (Joint Commission
International) ដែលសម្រាប់បម្រើសមាហរណកម្មវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រនិងវះកាត់ស្ដង់ដារទូទាំងពិភពលោក
ព្រមទាំងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលខ្ពស់​
ហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងផ្តល់ឱ្យនូវការគាំទ្រនិងសេវាកម្មដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក
សេវាសុខាភិបាលនិងព្យាបាលពេញលេញសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះនិងការថែទាំចំពោះការមានកូនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកប
ង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ វិធីសាស្រ្តជាក់លាក់នៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
ការព្យាបាលនិងការការពារណាមួយបញ្ហាក្នុងការមានកូននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យាទី
ក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។
ការផ្តល់សេវាដែលមានគុណភាពស្តង់ដាកម្រិតខ្ពស់ពេញលេញក្នុងការបម្រើសេវាកម្មសម្រាប់ការគ្មានកូននិងបញ្ហាណាមួ
យដែលការដោះស្រាយជាមួយនឹងការមានផ្ទៃពោះនិងការបន្តពូជនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេក
វិទ្យារបស់យើងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។
ជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទូទាំងពិភពលោករបស់យើង
សមិទ្ធិផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅលើការព្យាបាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការការពារការលំបាកក្នុងការមានកូននិងការបន្តពូជជាការបម្រើសេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រដែលគ្មានពីរ។
សេវាកម្មរបស់យើងផ្តល់ជូនត្រូវបានរៀបចំវិធីសាស្រ្តដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃអ្នកជំងឺ។

សេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាចម្បងដូចជា ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយប្រើ ultrasonography,
sonography ការបញ្ចូលជាតិអំបិល, laparoscopy រោគវិនិច្ឆ័យ hysterosalpingogram ការវិភាគទឹកកាម។
បន្ទាប់មកទៀតសេវាកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងរួមមាន
បង្កកំណើតក្រៅស្បូន (IVF) ការចាក់មេជីវិតឈ្មោល cytoplasm (ICSI) និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃហ្សែន

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបន្ថែមដូចជាការវះកាត់តាមឧបករណ៍ឆ្លុះ​ ការវះកាត់ Hysteroscopic (Key hole
surgery), ការវះកាត់បែបធម្មតានិងការវះកាត់យកមេជីវិតឈ្មោល។
ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតនៃសុខភាពមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នក,
យើងមានមោទនៈក្នុងការផ្តល់នូវការថែទាំជាអតិបរមា និង​បរិយាកាសដ៏កក់ក្តៅនិងជិតស្និទ្ធបំផុត។
នៅឯមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
យើងសូមស្វាគមន៍និង​រីករាយនឹងផ្តល់នូវសេវាវេជ្ជសាស្រ្តនិងការព្យាបាលដែលពេញលេញមួយនិងល្អបំផុតសំរាប់អ្នកដ
ល់ការមានផ្ទៃពោះនិងការបន្តពូជ​នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកបង្កកំណើតដោយជំនួយបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃតែមួ
យគត់។
យើងពិតជាយល់ពីបញ្ហានិងគោរពតាមជម្រើសរបស់អ្នកក្នុងការជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តនៃការព្យាបាលដោយមានជំនួយពី
ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើង។
ការលំបាកនៅក្នុងការបន្តពូជអាចមកពីបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីរបស់ហ្សែនឬដោយទម្លាប់អចេតនារបស់អ្នកដែលអាចបង្កឱ្យ
មានការប៉ះពាល់ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ដធ្ងន់ធ្ងរទាំងម្តាយនិងឪពុក។ ជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលមានតម្លៃដ៏សមរម្យរបស់យើង
យើងមានចិត្ដរីករាយក្នុងការផ្តល់នូវសេវានិងថែទាំពេញលេញមួយសម្រាប់អ្នកទាក់ទងនឹងបញ្ហាការបន្តពូជរបស់អ្នកជាមួ
យនឹងការចំណាយតិច។
តម្លៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាពីគ្រូពេទ្យនឹងការធ្វើពិសោធន៍ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍និងថ្លៃព្យាបាលប៉ុន្តែការស្នាក់នៅមន្ទីរពេ
ទ្យ, អាហារនិងការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារមិនបានរួមបញ្ចូលទេ។
លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់អ្នកជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញរ
បស់យើង លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីយើង។

សេវាកម្ម

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
 • ការពិនិត្យ Ultrasonography
 • ការពិនិត្យ Saline infusion sonography
 • ការពិនិត្យ Diagnostic laparoscopy
 • ការពិនិត្យ Hysterosalpingogram
 • ការវិភាគទឹកកាម Semen analysis

បច្ចេកវិទ្យាជំនួយក្នុងការបន្តពូជ

 • បច្ចេកវិទ្យា In vitro fertilization(IVF)
 • បច្ចេកវិទ្យា Intra cytoplasmic sperm injection (ICSI)
 • បច្ចេកវិទ្យា Preimplantation genetic diagnosis (PGD)

ការវះកាត់តាមឧបករណ៍ឆ្លុះ (ការវះកាត់រន្ធគន្លឹះ)

ការវះកាត់តាមរបៀបចាស់

ការស្វែងរកមេជីវិតឈ្មោលដោយការវះកាត់

ផ្តល់ការវាយតម្លៃនិងការព្យាបាលពេញលេញនៃជំងឺផ្សេងៗដូចជា opolycystic ovarian disease, premature
ovarian failure, hirsutism, recurrent pregnancy loss, endometriosis, premenstrual syndrome
និង បញ្ហាផ្សេងៗផងដែរ។

សម្ភារៈបរិក្ខា

 • បន្ទប់ Counselling rooms
 • បន្ទប់ពិនិត្យនិងពិគ្រោះ Examination rooms, Pelvic Examination
 • គ្រឿង Ultrasonography
 • គ្រឿង Hormonal assay
 • បន្ទប់ពិសោធន៍ State of the ART operation theatre and laboratory

SERVICE HOURS


Monday – Sunday 08.00 am – 06.00 pm

LOCATION


Vejthani Hospital, V Fertility Center 3th Floor.

APPOINTMENTS & INQUIRIES


Phone: +66(0)2734-0000 ext. 4605
Fax:+66 (0) 2734-0044-5

Promotion & Package

Sorry, no posts matched your criteria.

Testimonials

Sorry, no posts matched your criteria.

Videos

Articles

Sorry, no posts matched your criteria.

Vejthani Hospital