មតិអ្នកជម្ងឺ

Sort by

 

Clients' Testimonials

A lot of people visit our website everyday for the most efficient inquiries we apprized. We are very proud to say that we are generating to one of the best hospitals in Bangkok,the Vejthani Hospital .We are not only in words but we are more of service ….Let us hear some words from our fulfilled clients….

Ms. Margaret H.

Ms. Margaret H.
February 25, 2014

I decided to have surgery at Vejthani when i had occasion to attend a wedding in Bangkok. I investigated on the internet with various groups who organize surgeries. Stunning Makeovers were the most helpful and they suggested Dr. Theera.

Ms.Naomi S.G

Ms.Naomi S.G
March 18, 2014

"I would highly recommend Vejthani Hospital and the service of Dr.Theera Yanyuen. The hospital itself is world class, 5 star, with impeccable service.

Jade S.

Jade S.
March 01, 2014

I, Jade S. had Dr. Theera for a rhinoplasty. I'm very happy with how everyone was very helpful and accomodating. When I first arrived they had someone bring me up and ask questions and made me feel comfortable then I met doctor Theera who showed me what he had done.

Mr. Alamgir Chowdhury

Mr. Alamgir Chowdhury
March 24, 2014

Mr. Md Monir Hossain

Mr. Md Monir Hossain
February 10, 2014

I have been suffering from my spinal problem for long time and looking for the best solution. I visited many hospitals in Thailand like, Bumrungrad, Samitivej and some other hospitals and found best solution in Vejthani Hospital for my disease.

Mr Wahiduzzaman Babu

Mr Wahiduzzaman Babu
February 10, 2014

This is our first time to visit Vejthani Hospital. The purpose of our coming was to treat my wife’s leg problem. She has been suffering from ........

Mrs Hafeza Begum

Mrs Hafeza Begum
February 10, 2014

The Service provided by the hospital related to all sectors is excellent. The guidance and assistance received from Ms Sadia is outstanding.

Ms. Margaret H.

I decided to have surgery at Vejthani when i had occasion to attend a wedding in Bangkok. I investigated on the internet with various groups who organize surgeries. Stunning Makeovers were the most helpful and they suggested Dr. Theera.

more +

Ms.Naomi S.G

"I would highly recommend Vejthani Hospital and the service of Dr.Theera Yanyuen. The hospital itself is world class, 5 star, with impeccable service.

more +

Jade S.

I, Jade S. had Dr. Theera for a rhinoplasty. I'm very happy with how everyone was very helpful and accomodating. When I first arrived they had someone bring me up and ask questions and made me feel comfortable then I met doctor Theera who showed me what he had done.

more +

Mr. Md Monir Hossain

I have been suffering from my spinal problem for long time and looking for the best solution. I visited many hospitals in Thailand like, Bumrungrad, Samitivej and some other hospitals and found best solution in Vejthani Hospital for my disease.

more +

Mr Wahiduzzaman Babu

This is our first time to visit Vejthani Hospital. The purpose of our coming was to treat my wife’s leg problem. She has been suffering from ........

more +

Mrs Hafeza Begum

The Service provided by the hospital related to all sectors is excellent. The guidance and assistance received from Ms Sadia is outstanding.

more +
 
 

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.