មតិអ្នកជម្ងឺ

Sort by

 

Clients' Testimonials

A lot of people visit our website everyday for the most efficient inquiries we apprized. We are very proud to say that we are generating to one of the best hospitals in Bangkok,the Vejthani Hospital .We are not only in words but we are more of service ….Let us hear some words from our fulfilled clients….

Mr. Kyaw Win [Treatment : Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG)]

Mr. Kyaw Win [Treatment : Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG)]
June 13, 2014

I am Mr. Kyaw Win, I had blockage in my three main heart vessels and had operation Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG) with Dr.Taweesak Chotivatanapong [Cardiac and Thoracic Surgeon] at Vejthani Hospital

Mrs. Rabeya Khanam

Mrs. Rabeya Khanam
June 09, 2014

I have been suffering from back pain for around 4 months. I was confused where I would go for proper and accurate treatment

Ms. S. Dowler

Ms. S. Dowler
June 03, 2014

"Dr.Theera has been amazing very helpful and lovely. He listened to what I wanted and made it possible. Very little pain after surgery and happy with everything so far.

Ms. P. Pownall

Ms. P. Pownall
June 03, 2014

My Problem was loose skin under my chin - turtle neck. I was self conscious of this baggy skin daily. I didn't like my photo taken and I was becoming paranoid.

Ms. K. L Andrews

Ms. K. L Andrews
June 02, 2014

"Thank you, Service-people very professional, kind, caring, friendly and helpful. I look forward to seeing my new body once I am all better, healed and no swelling. Surgeon and the grand wing nurses,so good, many thanks, Excellent international desk, staff very good, thank you"

Mr. Kyaw Win

Mr. Kyaw Win
May 19, 2014

When I arrive back to Myanmar, I will tell all that Vejthani Hospital is like a family hospital and what a good services I have received from all the Hospital staffs.

Mr. Ye Myint Tun

Mr. Ye Myint Tun
May 19, 2014

For me, Vejthani Hospital is one stop and complete health care service. All the persons from Vejthani Hospital gave me full of satisfaction.

Mr. Aung Aung San

Mr. Aung Aung San
May 19, 2014

Thank you all very much to Dr. Umapiwan for her special care and treatment, and Special thanks to all Vejthani Hospital Staffs and also Vejthani Myanmar Team.

Mr. Kyaw Win [Treatment : Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG)]

I am Mr. Kyaw Win, I had blockage in my three main heart vessels and had operation Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG) with Dr.Taweesak Chotivatanapong [Cardiac and Thoracic Surgeon] at Vejthani Hospital

more +

Mrs. Rabeya Khanam

I have been suffering from back pain for around 4 months. I was confused where I would go for proper and accurate treatment

more +

Ms. S. Dowler

"Dr.Theera has been amazing very helpful and lovely. He listened to what I wanted and made it possible. Very little pain after surgery and happy with everything so far.

more +

Ms. P. Pownall

My Problem was loose skin under my chin - turtle neck. I was self conscious of this baggy skin daily. I didn't like my photo taken and I was becoming paranoid.

more +

Ms. K. L Andrews

"Thank you, Service-people very professional, kind, caring, friendly and helpful. I look forward to seeing my new body once I am all better, healed and no swelling. Surgeon and the grand wing nurses,so good, many thanks, Excellent international desk, staff very good, thank you"

more +

Mr. Kyaw Win

When I arrive back to Myanmar, I will tell all that Vejthani Hospital is like a family hospital and what a good services I have received from all the Hospital staffs.

more +

Mr. Ye Myint Tun

For me, Vejthani Hospital is one stop and complete health care service. All the persons from Vejthani Hospital gave me full of satisfaction.

more +

Mr. Aung Aung San

Thank you all very much to Dr. Umapiwan for her special care and treatment, and Special thanks to all Vejthani Hospital Staffs and also Vejthani Myanmar Team.

more +
 
 

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.