មតិអ្នកជម្ងឺ

Sort by

 

Clients' Testimonials

A lot of people visit our website everyday for the most efficient inquiries we apprized. We are very proud to say that we are generating to one of the best hospitals in Bangkok,the Vejthani Hospital .We are not only in words but we are more of service ….Let us hear some words from our fulfilled clients….

Mr. Kyaw Win

Mr. Kyaw Win
May 19, 2014

When I arrive back to Myanmar, I will tell all that Vejthani Hospital is like a family hospital and what a good services I have received from all the Hospital staffs.

Mr. Ye Myint Tun

Mr. Ye Myint Tun
May 19, 2014

For me, Vejthani Hospital is one stop and complete health care service. All the persons from Vejthani Hospital gave me full of satisfaction.

Mr. Aung Aung San

Mr. Aung Aung San
May 19, 2014

Thank you all very much to Dr. Umapiwan for her special care and treatment, and Special thanks to all Vejthani Hospital Staffs and also Vejthani Myanmar Team.

Actor U Zin Wyne, Spine

Actor U Zin Wyne, Spine
May 19, 2014

Actor U Zin Wyne, Spine

Marjory S.

Marjory S.
April 16, 2014

I was admitted to Vejthani Hospital via my contact with \"Paul Stunning Makeovers\". Paul arranged everything, travel, hotel transportation, appointments, etc. I just had to give him my info and what electric surgery I would like to have.

David R. D.

David R. D.
March 13, 2014

My recent visit to Vejthani Hospital was nothing but EXCEPTIONAL. I arrived as walk-in patient that was advised by a consultant to visit the Plastic department RE:Liposuction of Male Breast.

Ms. Margaret H.

Ms. Margaret H.
February 25, 2014

I decided to have surgery at Vejthani when i had occasion to attend a wedding in Bangkok. I investigated on the internet with various groups who organize surgeries. Stunning Makeovers were the most helpful and they suggested Dr. Theera.

Ms.Naomi S.G

Ms.Naomi S.G
March 18, 2014

"I would highly recommend Vejthani Hospital and the service of Dr.Theera Yanyuen. The hospital itself is world class, 5 star, with impeccable service.

Mr. Kyaw Win

When I arrive back to Myanmar, I will tell all that Vejthani Hospital is like a family hospital and what a good services I have received from all the Hospital staffs.

more +

Mr. Ye Myint Tun

For me, Vejthani Hospital is one stop and complete health care service. All the persons from Vejthani Hospital gave me full of satisfaction.

more +

Mr. Aung Aung San

Thank you all very much to Dr. Umapiwan for her special care and treatment, and Special thanks to all Vejthani Hospital Staffs and also Vejthani Myanmar Team.

more +

Actor U Zin Wyne, Spine

Actor U Zin Wyne, Spine

more +

Marjory S.

I was admitted to Vejthani Hospital via my contact with \"Paul Stunning Makeovers\". Paul arranged everything, travel, hotel transportation, appointments, etc. I just had to give him my info and what electric surgery I would like to have.

more +

David R. D.

My recent visit to Vejthani Hospital was nothing but EXCEPTIONAL. I arrived as walk-in patient that was advised by a consultant to visit the Plastic department RE:Liposuction of Male Breast.

more +

Ms. Margaret H.

I decided to have surgery at Vejthani when i had occasion to attend a wedding in Bangkok. I investigated on the internet with various groups who organize surgeries. Stunning Makeovers were the most helpful and they suggested Dr. Theera.

more +

Ms.Naomi S.G

"I would highly recommend Vejthani Hospital and the service of Dr.Theera Yanyuen. The hospital itself is world class, 5 star, with impeccable service.

more +
 
 

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.