មតិអ្នកជម្ងឺ

Sort by

 

Clients' Testimonials

A lot of people visit our website everyday for the most efficient inquiries we apprized. We are very proud to say that we are generating to one of the best hospitals in Bangkok,the Vejthani Hospital .We are not only in words but we are more of service ….Let us hear some words from our fulfilled clients….

Mr. Gwan Take

Mr. Gwan Take
August 08, 2014

"Now five days after operation, I can feel the difference and improvement in my physical conditions. Tomorrow I will go back to Yangon. I like the service of Vejthani Hospital and their warm relationship with patients. I feel that it is worth doing the operation. Thank you very much to my doctor, Dr. Porn A Nake and all the hospital staffs especially Myanmar Team for their caring."

Mr. Sein Win

Mr. Sein Win
August 07, 2014

"Vejthani Hospital is a nice hospital. Good relation is fully recognized. Every times, all the staffs are smiling. And fair price for patients. I met Expert doctors. Good Hospital for Medical Treatment. Thanks for all."

Ms. A.J.M

Ms. A.J.M
July 23, 2014

" I found my experience to be very positive one. I had been a little wary of going overseas to have any type of surgical procedure performed, but was very reassured on entering Vejthani Hospital. I found it very clean, modern and impressive."

Ms. Rebecca W

Ms. Rebecca W
June 28, 2014

The staff and Doctors at Vejthani Hospital are all so helpful and friendly. There are so many nurses available to take care of you and they are so attentive and patient. Dr. Theera was extremely professional and confident. I felt at ease with him and was very confident in his ability I'm so pleased with the results of both my mini tummy tuck and breast lift/augmentation.

Mr. Majid Ahmed Masum

Mr. Majid Ahmed Masum
June 27, 2014

I really highly appreciate overall treatment and service facilities in Vejthani since first visit, appointment, up to surgery and related procedures...

Ms. Angela B.

Ms. Angela B.
June 23, 2014

"My stay and procedure at Vejthani has been amazing, all the staff and nurses are very caring.

Ms. Jill D.

Ms. Jill D.
June 23, 2014

- Very pleased with the outcome of operation. - Very pleased after 3 appointments. - Cleanliness Very Good. - Drugs given did the job extremely well, with absolutely no side effect.

Ms. Breana L.

Ms. Breana L.
June 17, 2014

"Dr. Theera Yanyuen and the Vejthani Hospital staff were wonderful. The hospital services offered a wide variety of foods to their diverse clientele. I was picked up from the airport, taken to the hospital, and received great care during and after my procedure.

Mr. Gwan Take

"Now five days after operation, I can feel the difference and improvement in my physical conditions. Tomorrow I will go back to Yangon. I like the service of Vejthani Hospital and their warm relationship with patients. I feel that it is worth doing the operation. Thank you very much to my doctor, Dr. Porn A Nake and all the hospital staffs especially Myanmar Team for their caring."

more +

Mr. Sein Win

"Vejthani Hospital is a nice hospital. Good relation is fully recognized. Every times, all the staffs are smiling. And fair price for patients. I met Expert doctors. Good Hospital for Medical Treatment. Thanks for all."

more +

Ms. A.J.M

" I found my experience to be very positive one. I had been a little wary of going overseas to have any type of surgical procedure performed, but was very reassured on entering Vejthani Hospital. I found it very clean, modern and impressive."

more +

Ms. Rebecca W

The staff and Doctors at Vejthani Hospital are all so helpful and friendly. There are so many nurses available to take care of you and they are so attentive and patient. Dr. Theera was extremely professional and confident. I felt at ease with him and was very confident in his ability I'm so pleased with the results of both my mini tummy tuck and breast lift/augmentation.

more +

Mr. Majid Ahmed Masum

I really highly appreciate overall treatment and service facilities in Vejthani since first visit, appointment, up to surgery and related procedures...

more +

Ms. Angela B.

"My stay and procedure at Vejthani has been amazing, all the staff and nurses are very caring.

more +

Ms. Jill D.

- Very pleased with the outcome of operation. - Very pleased after 3 appointments. - Cleanliness Very Good. - Drugs given did the job extremely well, with absolutely no side effect.

more +

Ms. Breana L.

"Dr. Theera Yanyuen and the Vejthani Hospital staff were wonderful. The hospital services offered a wide variety of foods to their diverse clientele. I was picked up from the airport, taken to the hospital, and received great care during and after my procedure.

more +
 
 

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.