មតិអ្នកជម្ងឺ

Sort by

 

Clients' Testimonials

A lot of people visit our website everyday for the most efficient inquiries we apprized. We are very proud to say that we are generating to one of the best hospitals in Bangkok,the Vejthani Hospital .We are not only in words but we are more of service ….Let us hear some words from our fulfilled clients….

Ms. Angela B.

Ms. Angela B.
June 23, 2014

"My stay and procedure at Vejthani has been amazing, all the staff and nurses are very caring.

Ms. Jill D.

Ms. Jill D.
June 23, 2014

- Very pleased with the outcome of operation. - Very pleased after 3 appointments. - Cleanliness Very Good. - Drugs given did the job extremely well, with absolutely no side effect.

Ms. Breana L.

Ms. Breana L.
June 17, 2014

"Dr. Theera Yanyuen and the Vejthani Hospital staff were wonderful. The hospital services offered a wide variety of foods to their diverse clientele. I was picked up from the airport, taken to the hospital, and received great care during and after my procedure.

Mr. Kyaw Win [Treatment : Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG)]

Mr. Kyaw Win [Treatment : Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG)]
June 13, 2014

I am Mr. Kyaw Win, I had blockage in my three main heart vessels and had operation Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG) with Dr.Taweesak Chotivatanapong [Cardiac and Thoracic Surgeon] at Vejthani Hospital

Mrs. Rabeya Khanam

Mrs. Rabeya Khanam
June 09, 2014

I have been suffering from back pain for around 4 months. I was confused where I would go for proper and accurate treatment

Ms. S. Dowler

Ms. S. Dowler
June 03, 2014

"Dr.Theera has been amazing very helpful and lovely. He listened to what I wanted and made it possible. Very little pain after surgery and happy with everything so far.

Ms. P. Pownall

Ms. P. Pownall
June 03, 2014

My Problem was loose skin under my chin - turtle neck. I was self conscious of this baggy skin daily. I didn't like my photo taken and I was becoming paranoid.

Ms. K. L Andrews

Ms. K. L Andrews
June 02, 2014

"Thank you, Service-people very professional, kind, caring, friendly and helpful. I look forward to seeing my new body once I am all better, healed and no swelling. Surgeon and the grand wing nurses,so good, many thanks, Excellent international desk, staff very good, thank you"

Ms. Angela B.

"My stay and procedure at Vejthani has been amazing, all the staff and nurses are very caring.

more +

Ms. Jill D.

- Very pleased with the outcome of operation. - Very pleased after 3 appointments. - Cleanliness Very Good. - Drugs given did the job extremely well, with absolutely no side effect.

more +

Ms. Breana L.

"Dr. Theera Yanyuen and the Vejthani Hospital staff were wonderful. The hospital services offered a wide variety of foods to their diverse clientele. I was picked up from the airport, taken to the hospital, and received great care during and after my procedure.

more +

Mr. Kyaw Win [Treatment : Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG)]

I am Mr. Kyaw Win, I had blockage in my three main heart vessels and had operation Coronary Artery Bypass Graft Surgery (CABG) with Dr.Taweesak Chotivatanapong [Cardiac and Thoracic Surgeon] at Vejthani Hospital

more +

Mrs. Rabeya Khanam

I have been suffering from back pain for around 4 months. I was confused where I would go for proper and accurate treatment

more +

Ms. S. Dowler

"Dr.Theera has been amazing very helpful and lovely. He listened to what I wanted and made it possible. Very little pain after surgery and happy with everything so far.

more +

Ms. P. Pownall

My Problem was loose skin under my chin - turtle neck. I was self conscious of this baggy skin daily. I didn't like my photo taken and I was becoming paranoid.

more +

Ms. K. L Andrews

"Thank you, Service-people very professional, kind, caring, friendly and helpful. I look forward to seeing my new body once I am all better, healed and no swelling. Surgeon and the grand wing nurses,so good, many thanks, Excellent international desk, staff very good, thank you"

more +
 
 

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.