មតិអ្នកជម្ងឺ

Sort by

 

Clients' Testimonials

A lot of people visit our website everyday for the most efficient inquiries we apprized. We are very proud to say that we are generating to one of the best hospitals in Bangkok,the Vejthani Hospital .We are not only in words but we are more of service ….Let us hear some words from our fulfilled clients….

Mr. Md. Mohsin, Bangladesh

Mr. Md. Mohsin, Bangladesh
January 10, 2014

I was about to lose my leg due to TB Spine and subsequent surgery in Bangladesh. But fortunately we came to know about Vejthani Hospital...

Mark and Deborah, Australia

Mark and Deborah, Australia
January 10, 2014

Thank you for your professionalism and hospitality on our recent visit to your Hospital. As we live in Australia...

Alias Yousef, UK

Alias Yousef, UK
January 10, 2014

I am very grateful to the nurses and the doctor. They have looked after me really well. I fully recommend this hospital to others...

Douglas House, USA

Douglas House, USA
January 10, 2014

Just a note of thanks to Hyder, Sam, and all the staff on the 7th floor for making the visit so pleasant for Queenie & me...

Mary Jean Patterson, USA,Georgia

Mary Jean Patterson, USA,Georgia
January 10, 2014

I came in 02/06 for the Platinum Package for a physical in preparation for a knee replacement.I was very impressed...

Teresa Johnston, USA, Georgia

Teresa Johnston, USA, Georgia
January 09, 2014

I came to Bangkok with a friend, Mary Jean Patterson to havea total knee replacement...

Clinton and Amber Garsee

Clinton and Amber Garsee
January 09, 2014

Our first reason for choosing this hospital was because of the excellent communication that we had with Mr. Hyder...

Robert Grina

Robert Grina
January 09, 2014

Had total knee joint replacement on 4th of January 2006. The service and treatment were exceptional. The doctors were very professional...

Mr. Md. Mohsin, Bangladesh

I was about to lose my leg due to TB Spine and subsequent surgery in Bangladesh. But fortunately we came to know about Vejthani Hospital...

more +

Mark and Deborah, Australia

Thank you for your professionalism and hospitality on our recent visit to your Hospital. As we live in Australia...

more +

Alias Yousef, UK

I am very grateful to the nurses and the doctor. They have looked after me really well. I fully recommend this hospital to others...

more +

Douglas House, USA

Just a note of thanks to Hyder, Sam, and all the staff on the 7th floor for making the visit so pleasant for Queenie & me...

more +

Mary Jean Patterson, USA,Georgia

I came in 02/06 for the Platinum Package for a physical in preparation for a knee replacement.I was very impressed...

more +

Teresa Johnston, USA, Georgia

I came to Bangkok with a friend, Mary Jean Patterson to havea total knee replacement...

more +

Clinton and Amber Garsee

Our first reason for choosing this hospital was because of the excellent communication that we had with Mr. Hyder...

more +

Robert Grina

Had total knee joint replacement on 4th of January 2006. The service and treatment were exceptional. The doctors were very professional...

more +
 
 

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.