មតិអ្នកជម្ងឺ

Sort by

 

Clients' Testimonials

A lot of people visit our website everyday for the most efficient inquiries we apprized. We are very proud to say that we are generating to one of the best hospitals in Bangkok,the Vejthani Hospital .We are not only in words but we are more of service ….Let us hear some words from our fulfilled clients….

Mr. Khin Maung Cho

Mr. Khin Maung Cho
January 12, 2017

When I saw the operation room which is well equipped with modern machines, I had confidence that my operation will be successful. Kind behavior of Dr. Pattara Kosanunt made me feel very comfortable.

Mr. Daniel Cliut Tauntou

Mr. Daniel Cliut Tauntou
January 11, 2017

Mr. Daniel Cliut Tauntou, an Australian patient went through Hair Transplant Surgery at Vejthani Hospital. He describes it as "really really well on all levels".

Mr. Brock Daniel Predovich

Mr. Brock Daniel Predovich
December 29, 2016

Brock Daniel Predovich, an American patient went through Discectomy surgery and rehab at Vejthani Spine Center. He describes our health care as "definitely the best service that he received at a hospital".

Mr. Kaleb Zemede Bizuneh

Mr. Kaleb Zemede Bizuneh
September 19, 2016

"First of all, I want to thank my creator God. I'm speechless and don't even know how to express the kindness from the treatment I have got from this hospital regarding my sickness. I had already undergone 3 surgeries few years ago but this surgery is the best for me."

Mr. Brook Fikremariam Afrework

Mr. Brook Fikremariam Afrework
September 06, 2016

"The doctor, nurses, and Ethiopian translator are amazing. The Ethiopian translator is very good. The nurses treat me like a family. We thank you Vejthani Hospital for all. Without any pain, the technology that you are using is very nice! nice! nice!"

Ms. D. M. M

Ms. D. M. M
June 20, 2016

"Vejthani Hospital provides the most professional care from the moment you arrive to the time you leave. The hospital itself from the reception areas to the wards to the room I was in are 5-star quality."

Ms. K.L.P

Ms. K.L.P
February 05, 2016

"I have been very satisfied with all aspects of my hospital experience. Miss Cindy was lovely, friendly, and had enough English to make me feel comfortable and answer questions I had. Dr. Theera was very professional and have been very happy with my early results."

Ms. A.L.S

Ms. A.L.S
October 05, 2015

"Really good! Dr. Theera was great! really kind and helpful asked asked all the questions and got great answers! Operation went well other than the obvious after pain but really pleased with the result! Staff was great, especially JR."

Mr. Khin Maung Cho

When I saw the operation room which is well equipped with modern machines, I had confidence that my operation will be successful. Kind behavior of Dr. Pattara Kosanunt made me feel very comfortable.

more +

Mr. Daniel Cliut Tauntou

Mr. Daniel Cliut Tauntou, an Australian patient went through Hair Transplant Surgery at Vejthani Hospital. He describes it as "really really well on all levels".

more +

Mr. Brock Daniel Predovich

Brock Daniel Predovich, an American patient went through Discectomy surgery and rehab at Vejthani Spine Center. He describes our health care as "definitely the best service that he received at a hospital".

more +

Mr. Kaleb Zemede Bizuneh

"First of all, I want to thank my creator God. I'm speechless and don't even know how to express the kindness from the treatment I have got from this hospital regarding my sickness. I had already undergone 3 surgeries few years ago but this surgery is the best for me."

more +

Mr. Brook Fikremariam Afrework

"The doctor, nurses, and Ethiopian translator are amazing. The Ethiopian translator is very good. The nurses treat me like a family. We thank you Vejthani Hospital for all. Without any pain, the technology that you are using is very nice! nice! nice!"

more +

Ms. D. M. M

"Vejthani Hospital provides the most professional care from the moment you arrive to the time you leave. The hospital itself from the reception areas to the wards to the room I was in are 5-star quality."

more +

Ms. K.L.P

"I have been very satisfied with all aspects of my hospital experience. Miss Cindy was lovely, friendly, and had enough English to make me feel comfortable and answer questions I had. Dr. Theera was very professional and have been very happy with my early results."

more +

Ms. A.L.S

"Really good! Dr. Theera was great! really kind and helpful asked asked all the questions and got great answers! Operation went well other than the obvious after pain but really pleased with the result! Staff was great, especially JR."

more +
 
 

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  Cardiothoracic Surgery

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  Cardiothoracic Surgery

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.