មគ្គុទេសសម្រាប់អ្នកជំងឺ សណ្ឋាគារជិតបរិវេណ

 

សណ្ឋាគារជិតបរិវេណ

   JL Bangkok

Address : Soi Ramkhamhaeng 23 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel : +66 (0) 2 369 2407-9
Fax : +66 (0) 2 369 2410
Email : sales@jlbangkok.com
Website : www.jlbangkok.com

   President Solitaire

Address : Sukhumvit Soi 11, Bangkok, 10110,Thailand
Tel : +66(0)2-255-7200
Fax :+66(0)2- 253-2330
Email : sales-co@presidentsolitaire.com
Website : www.presidentsolitaire.com

   Swissotel LE CONCORDE

Address : 204 Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320, Thailand
Tel : +66(0)2-694-2222
Fax : +66(0)2-694-2214
Email :bangkok-leconcorde@swissotel.com
Website : www.bangkok-leconcorde.swissotel.com

   Vaboir Lodge Serviced Apartment

Address : 392 Soi Lad Phrao 130, Lad Phrao Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel. : +66(0)2 733 9044
Email : vaboir@ksc.th.com

Rates:
Standard room type: 460 baht/night + deposit 160 baht

:: Special discount 10% for monthly stay
   Superior room type ( One bed room+one living room): 790 baht/night + deposit 210 baht

:: Special discount 10% for monthly stay
   Note : These rates are subject to change without prior notice.

   Sofitel Central Plaza Bangkok

Address : 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand
Tel : +66(0)2 - 541- 1234
Fax : +66(0)2 - 541- 1087
Email : centel@chr.co.th
Website : www.centarahotelsresorts.com

   The Alexander Hotel

Address : 3303 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel : +66(0)2-715-8888
Fax : +66(0)2-715-8899
Website : www.alexanderbangkok.com

   The Chaophya Park Hotel

Address : 247 Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10320
Tel : +66(0)2-290-0125
Fax : +66(0)2-290-0167-8
Website : www.chaophyapark.com

   SC Park Hotel

Address : 474 Praditmanutham Road, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : +66(0)02-530-0562-79
Fax : +66(0)2-539-2796
Website : www.scparkhotel.com

   Regent Ramkhamhaeng

Address : 4 Ramkhamhaeng Soi 22, Bangkapi, Bangkok, 10240
Tel : +66(0)2-318-4444
Fax : +66(0)2-318-0536
Website : www.regentthailand.com

   Radisson Suites Bangkok Sukhumvit

Address : Sukhumvit Soi 13, Bangkok, 10110, Thailand
Tel : +66(0)2-645-4999
Fax :+66(0)2-645-4888
Email: sales.sukhumvit@radisson.com
Website : www.radisson.com/bangkokth_sukhumvit

   Bansabai Hostel Latphrao

Address : 8/137 Moo 3, Soi Sahakon 15, Latphrao 71, Latphrao Rd, Bangkok 10230, Thailand
Tel :(662) 539 - 0150, (662) 932- 9200 - 3, (661) 453 - 9830
Fax :(662) 538 - 4387
Website : www.bansabaihostel.com

 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.