ព័ត៌មាននិងសេវាកម្ម

Sort by

 
Treat Diabetic Foot Ulcer Before Losing Your Leg

Treat Diabetic Foot Ulcer Before Losing Your Leg

Wounds on foot is one of the most prominent complications of diabetes mellitus. The diabetic foot ulcer must be timely healed as the healing process in the diabetic patients is slow and can worsen rapidly.

more +

 
O-arm Technology

O-arm Technology

Vejthani Hospital renowed for its spinal treatment, announced today that it has entered a new era in advanced patient care with the O-arm Multidimensional Imaging System.

more +

 
Your safety is always our highest priority!

Your safety is always our highest priority!

Thailand had experienced 3 explosions from 3 provinces of Thailand, due to this situation, Vejthani Hospital are thoroughly implementing high security standard to preserve the safety of our valued patients through the following preventive measures:

more +

 
Suvarnnabhumi Airport Booth

Suvarnnabhumi Airport Booth

Suvarnnabhumi Airport Booth Location:Near Gate 10 Arrival hall Open Hours:06:30-22:30 Contact number: +662 134 6022

more +

 
Annoucement Destruction of documents regarding Patients’ Illness History, X-Ray Films, Heart-Ultrasound Results of Vejthani Hospital

Annoucement Destruction of documents regarding Patients’ Illness History, X-Ray Films, Heart-Ultrasound Results of Vejthani Hospital

Vejthani Hospital hereby announce that we will destroy documents regarding Patients’ Illness History, X-Ray Films, Heart-Ultrasound Result of the Out-Patient Department and In-Patient Department of Vejthani Hospital that have not been followed up with our Hospital for the duration exceeding 5 years between 1994 until 2010.

more +

 
A team from Ministry of Health came to check the availability of surveillance and screening measures of patients infected with strains of Corona 2012 (MERS-Cov).

A team from Ministry of Health came to check the availability of surveillance and screening measures of patients infected with strains of Corona 2012 (MERS-Cov).

The Chief Operating Officer of Vejthani Hospital, Dr. Tullawat Pacharapa welcomes Sqn. Ldr. Boonruang Triruangworawat, the Director General of Department of Health and Service Support to Vejthani Hospital.

more +

 

 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.