ព័ត៌មាននិងសេវាកម្ម

Sort by

 
Digital CAD/CAM for Only-In-One Visit Dental Restoration

Digital CAD/CAM for Only-In-One Visit Dental Restoration

Getting traditional dental restorations that usually requires at least 2-4 hospital visits over 2.5-3 months time is definitely an uphill battle. Now you can stop wondering how your calendar looks like and simply make an appointment to get a dental restoration in a single visit within 2-3 hours at Dentalis Center in Vejthani Hospital. Thanks to Digital Dental CAD/CAM solutions at Dentalis!

more +

 
Non-invasive Youthful Glow with Ultherapy

Non-invasive Youthful Glow with Ultherapy

Over time, underlying changes to the skin tissue results in lines, wrinkles and sagging skin. Ultherapy delivers ultrasound energy non-invasively to heat skin tissue at multiple depths, triggering a natural regenerative response that stimulates the growth of new collagen. Results appear gradually over 2-3 months and improvements can continue up to 6 months after treatment.

more +

 
Outstanding Service Award

Outstanding Service Award

Mr.Anuwat Vachiravorakulchai, a both front line staff of Vejthani Hospital was awarded “Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) Awards” for his providing exceptional and outstanding passenger services at Suvarnabhumi Airport.

more +

 
Improving Safety in Spinal Surgery

Improving Safety in Spinal Surgery

Prof. Shane Burch, an M.D. Orthopedic Surgeon from The Royal College of Surgeons of Canada, delivered a presentation on “O-Arm and Navigation System in Spine Surgery” at Vejthani Hospital to improve safety in spinal surgery utilizing the O-Arm with Navigation System.

more +

 
Art Creation

Art Creation

Kids Arts and Crafts Activities was successfully held at Super Kids Center, 3rd floor, Vejthani Hospital. The objective of this activity is to improve concentration skills in children and bring positivity and happiness to everyone.

more +

 
Robotic Spinal Surgery at Vejthani: The Future is Here

Robotic Spinal Surgery at Vejthani: The Future is Here

Spinal surgery at Vejthani Hospital is now better than ever! Vejthani Hospital relentlessly thrives on the modern state-of-the-art medical facilities to reinforce its position as ‘King of Bones’. It is in that spirit that we introduce Robotic Spinal Surgery - the latest addition to our full continuum of spinal care - for the very first time among the private hospitals in Asia.

more +

 
Prof. Shane Burch Delivers a Presentation on O-Arm and Navigation System in Spine Surgery at Vejthani

Prof. Shane Burch Delivers a Presentation on O-Arm and Navigation System in Spine Surgery at Vejthani

A medical seminar titled 'O-Arm and Navigation System in Spine Surgery' was successfully held on May 24th, 2017 at Saiyud Meeting Room, Vejthani Hospital. Prof. Shane Burch, an M.D. Orthopedic Surgeon from The Royal College of Surgeons of Canada provided valuable insights on the topic at the seminar.

more +

 
Vejthani Hospital continues to reinforce its position as

Vejthani Hospital continues to reinforce its position as "King of Bones" through collaboration with The Royal College of Surgenos of Canada.

Vejthani Hospital medical staff and Doctors together with Professor Shane Burch, M.D. Orthopedic Surgeon of The Royal College of Surgeons of Canada is conducting a medical seminar titled O-Arm and Navigation System in Spine Surgery.

more +

 

 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.