ព័ត៌មាននិងសេវាកម្ម

Older News

Digital CAD/CAM for Only-In-One Visit Dental Restoration
Digital CAD/CAM for Only-In-One Visit Dental Restoration

Getting traditional dental restorations that usually requires at least 2-4 hospital visits over 2.5-3 months time is definitely an uphill battle. Now you can stop wondering how your calendar looks like and simply make an appointment to get a dental restoration in a single visit within 2-3 hours at Dentalis Center in Vejthani Hospital. Thanks to Digital Dental CAD/CAM solutions at Dentalis!

more +

 
Non-invasive Youthful Glow with Ultherapy
Non-invasive Youthful Glow with Ultherapy

Over time, underlying changes to the skin tissue results in lines, wrinkles and sagging skin. Ultherapy delivers ultrasound energy non-invasively to heat skin tissue at multiple depths, triggering a natural regenerative response that stimulates the growth of new collagen. Results appear gradually over 2-3 months and improvements can continue up to 6 months after treatment.

more +

 
Outstanding Service Award
Outstanding Service Award

Mr.Anuwat Vachiravorakulchai, a both front line staff of Vejthani Hospital was awarded “Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) Awards” for his providing exceptional and outstanding passenger services at Suvarnabhumi Airport.

more +

 
Improving Safety in Spinal Surgery
Improving Safety in Spinal Surgery

Prof. Shane Burch, an M.D. Orthopedic Surgeon from The Royal College of Surgeons of Canada, delivered a presentation on “O-Arm and Navigation System in Spine Surgery” at Vejthani Hospital to improve safety in spinal surgery utilizing the O-Arm with Navigation System.

more +

 
Art Creation
Art Creation

Kids Arts and Crafts Activities was successfully held at Super Kids Center, 3rd floor, Vejthani Hospital. The objective of this activity is to improve concentration skills in children and bring positivity and happiness to everyone.

more +

 
Robotic Spinal Surgery at Vejthani: The Future is Here
Robotic Spinal Surgery at Vejthani: The Future is Here

Spinal surgery at Vejthani Hospital is now better than ever! Vejthani Hospital relentlessly thrives on the modern state-of-the-art medical facilities to reinforce its position as ‘King of Bones’. It is in that spirit that we introduce Robotic Spinal Surgery - the latest addition to our full continuum of spinal care - for the very first time among the private hospitals in Asia.

more +

 
Prof. Shane Burch Delivers a Presentation on O-Arm and Navigation System in Spine Surgery at Vejthani
Prof. Shane Burch Delivers a Presentation on O-Arm and Navigation System in Spine Surgery at Vejthani

A medical seminar titled 'O-Arm and Navigation System in Spine Surgery' was successfully held on May 24th, 2017 at Saiyud Meeting Room, Vejthani Hospital. Prof. Shane Burch, an M.D. Orthopedic Surgeon from The Royal College of Surgeons of Canada provided valuable insights on the topic at the seminar.

more +

 
Vejthani Hospital continues to reinforce its position as
Vejthani Hospital continues to reinforce its position as "King of Bones" through collaboration with The Royal College of Surgenos of Canada.

Vejthani Hospital medical staff and Doctors together with Professor Shane Burch, M.D. Orthopedic Surgeon of The Royal College of Surgeons of Canada is conducting a medical seminar titled O-Arm and Navigation System in Spine Surgery.

more +

 
Septoplasty
Septoplasty

Septoplasty is a surgical procedure that's done to fix a deviated nasal septum.

more +

 
Vejthani receives Muang Thai Life Assurance Best Hospital Award 2016
Vejthani receives Muang Thai Life Assurance Best Hospital Award 2016

Vejthani Hospital is deeply honored and humbled to have been chosen as the winner of Muang Thai Life Assurance Best Hospital 2016 award.

more +

 
MOU Signed Between Vejthani Hospital and Hokkaido University Hospital
MOU Signed Between Vejthani Hospital and Hokkaido University Hospital

A MOU on medical knowledge exchange between Vejthani Hospital and Hokkaido University Hospital was signed by Charkrit Soucksakit (P.hD.), CEO, Vejthani Hospital and Kiyohiro Houkin (M.D., P.hD.), Director, Hokkaido University Hospital.

more +

 
Treat Diabetic Foot Ulcer Before Losing Your Leg
Treat Diabetic Foot Ulcer Before Losing Your Leg

Wounds on foot is one of the most prominent complications of diabetes mellitus. The diabetic foot ulcer must be timely healed as the healing process in the diabetic patients is slow and can worsen rapidly.

more +

 
O-arm Technology
O-arm Technology

Vejthani Hospital renowed for its spinal treatment, announced today that it has entered a new era in advanced patient care with the O-arm Multidimensional Imaging System.

more +

 
Your safety is always our highest priority!
Your safety is always our highest priority!

Thailand had experienced 3 explosions from 3 provinces of Thailand, due to this situation, Vejthani Hospital are thoroughly implementing high security standard to preserve the safety of our valued patients through the following preventive measures:

more +

 
Suvarnnabhumi Airport Booth
Suvarnnabhumi Airport Booth

Suvarnnabhumi Airport Booth Location:Near Gate 10 Arrival hall Open Hours:06:30-22:30 Contact number: +662 134 6022

more +

 
Annoucement Destruction of documents regarding Patients’ Illness History, X-Ray Films, Heart-Ultrasound Results of Vejthani Hospital
Annoucement Destruction of documents regarding Patients’ Illness History, X-Ray Films, Heart-Ultrasound Results of Vejthani Hospital

Vejthani Hospital hereby announce that we will destroy documents regarding Patients’ Illness History, X-Ray Films, Heart-Ultrasound Result of the Out-Patient Department and In-Patient Department of Vejthani Hospital that have not been followed up with our Hospital for the duration exceeding 5 years between 1994 until 2010.

more +

 
A team from Ministry of Health came to check the availability of surveillance and screening measures of patients infected with strains of Corona 2012 (MERS-Cov).
A team from Ministry of Health came to check the availability of surveillance and screening measures of patients infected with strains of Corona 2012 (MERS-Cov).

The Chief Operating Officer of Vejthani Hospital, Dr. Tullawat Pacharapa welcomes Sqn. Ldr. Boonruang Triruangworawat, the Director General of Department of Health and Service Support to Vejthani Hospital.

more +

 
Vejthani have the standard to handle the outbreak of coronavirus “MERS-CoV 2012”
Vejthani have the standard to handle the outbreak of coronavirus “MERS-CoV 2012”

Vejthani have the standard to handle the outbreak of coronavirus “MERS-CoV 2012”

more +

 
Vejthani Hospital has been assessed and found to be conforming to the requirements of ISO50001 : Energy Management Systems
Vejthani Hospital has been assessed and found to be conforming to the requirements of ISO50001 : Energy Management Systems

Vejthani Hospital has been assessed and found to be conforming to the requirements of ISO50001 : Energy Management Systems

more +

 
CMMU Masters’ Students majoring in Healthcare and Wellness Management to visit Vejthani Hospital
CMMU Masters’ Students majoring in Healthcare and Wellness Management to visit Vejthani Hospital

Trip for CMMU Masters’ students majoring in Healthcare and Wellness Management to visit Vejthani Hospital.

more +

 
The European Award for Best Practices 2013 Convention in Vienna (Austria)
The European Award for Best Practices 2013 Convention in Vienna (Austria)

The European Award for Best Practices 2013 Convention was held on December 7-8, 2013, in Vienna (Austria), during which the selected companies, public administrations and...

more +

 
Smart Dispensing Robot EVV220: 1 st in Asia
Smart Dispensing Robot EVV220: 1 st in Asia

Vejthani Hospita l offers cutting-edge technologies, with the ability to operate maximum safety and accuracy.

more +

 

 

All News

 

 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.