ចូលធ្វើការជាមួយយើង

  Information on available jobs at Vejthani Hospital

Career

 

Full Time

 
Job Title Amount
 
พยาบาลวิชาชีพ (ICU) 3
Nurse Manager (ไตเทียม) 1
พยาบาลวิชาชีพประจำห้องคลอด 2
เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนแพทย์ 1
นักเทคนิคการแพทย์ 2
พยาบาลวิชาชีพ IPD หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ (OPD Spine,OPD Ortho,OPD VNC,OPDสูติ,OPD GI) หลายอัตรา
นักกิจกรรมบำบัด 1
อายุรแพทย์ 2
อายุรแพทย์ โรคติดเชื้อ 1
อายุรแพทย์ ระบบทางเดินอาหาร 1
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ 1
ทันตแพทย์สาขา Prosthodontics (ทันตกรรมฟันปลอม) 1
ทันตแพทย์สาขา Restorative (ทันตกรรมบูรณะ) 1
ทันตแพทยสาขา Pedodontics (ทันตกรรมฟันเด็ก) 1
ทันตแพทย์สาขา Orthodontics (ทันตกรรมจัดฟัน) 1
ทันตแพทย์สาขา Periodontics (ทันตกรรมปริทันต์) 1
จนท. Call center 1
Utilization Review Nurse (Insurance) 1
Nurse Co-ordinator (ศัลยกรรม / คลีนิคหัวใจ) ด่วน!!!! 2
 
 

Part time

 
Job Title Amount
 
อายุรแพทย์ โรคติดเชื้อ 1
อายุรแพทย์ ระบบทางเดินอาหาร 1
ทันตแพทย์สาขา Restorative (ทันตกรรมบูรณะ) 1
ทันตแพทยสาขา Pedodontics (ทันตกรรมฟันเด็ก) 1
 
 


Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.