សម្ភារៈបរិក្ខារ បន្ទប់អ្នកជម្ងឺ

 

បន្ទប់អ្នកជម្ងឺ

  Facilities : Patient Room ( General Ward )
Room Type
Facilities Service
Area
Phone
Television
Closet
Refrigerator
Air Conditioner
Patient's Bed Electric Adjust
Vacuum Flask
for Keep Hot water
Balcony
Patient Room
VIP Suite
include
2
include
include
include
include
include
include
Separate Room
Suite
include
1
include
include
include
include
include
include
Separate Room
Grand Single
include
1
include
include
include
include
include
include
1 Bed
Single
include
1
include
include
include
No
include
No
1 Bed
Twin Bed
include
No
No
No
include
No
No
No
2 Bed
 
 
Patient Room ( General Ward )
Room Type : VIP Suite
 
Room Type : Suite
 
Room Type : Grand Single
 
Room Type : Single
 
  Facilities : Patient Room ( Ward Grand Wing)
Room Type
Facilities Service
Area
Phone
Television
Closet
Refrigerator
Air Conditioner
Patient's Bed Electric Adjust
Vacuum Flask
for Keep Hot water
Balcony
Patient Room
Royal Suite
include
2
include
include
include
include
include
include
Separate Room
VIP Suite
include
1
include
include
include
include
include
include
Separate Room
Suite
include
1
include
include
include
include
include
include
1 Bed
Grand Single
include
1
include
include
include
No
include
No
1 Bed
 
 
 
Patient Room ( Ward Grand Wing)
Room Type : Royal Suite & VIP Suite
 
Room Type : Suite
 
Room Type : Grand Single
 
Patient Room for Children age less then 14 year old ( ward 9A )
Room Type : VIP Suite
 
Room Type : Suite
 
Room Type : Grand Single
 
Room Type : Single

 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.