មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក Vejthani Endocrine Center

 

 • VEC

Vejthani Endocrine Center

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

Vejthani Endocrine Center


On June 2006, Vejthani Hospital added a new service in its portfolio by opening the Endocrine Center in an atmosphere of spa. The Center was set up to meet the growing need of patients with diabetes, thyroid diseases, neuroendocrine diseases, lipid disorders, bone & calcium disorders and obesity.

The Center provides a full range of diagnostic, therapeutic and educational services for patients with aforementioned diseases.

Service Hours
Monday - Thursday : 07.00 am - 05.00 pm
Friday - Sunday & Public Holidays : 07.00 am - 04.00 pm
 
Location
Vejthani Endocrine Center the Ground Floor
 
Appointment & Inquiries
Phone : 
+66 (0) 2734-0000 ext. 1071, 1072
Fax : +66 (0) 2734-0044

Diabetes 
The Center brings together of diabetes specialists, diabetes educators and registered dieticians for consultation,diagnosis,prevention and treatment of diabetes and conditions related to diabetic. 
 
Diabetic Education classes 
The community where is the group of patients have met and got new learning about the disease. 

Thyroid
The center provides full range of services to those with : 
 • Tightly blood examination 
 • Biopsy 
 • Treatment of thyroid diseases,toxic goiter and thyroid cancer by operation

List Doctors

 • Examination rooms for private consultation and physical exam 
 • Comprehensive approach to the diagnosis
 • Provide imaging and laboratory facilites to prevent diseases complication 
 • Thyroidectomy

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.