មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក Vejthani Total Joint Replacement Center

 

 • TJR Package
 • TJR1
 • TJR2
 • TJR3

Vejthani Total Joint Replacement Center

 
Vejthani Total Joint Replacement Center (TJR) procedures are executed in our fully accredited facility and state -of the –art technology here in Vejthani Hospital. Our arthroplasty surgeons are always available and accommodating in terms of arthroplasty procedures including: High Tibial Osteotomy, Unicompartment knee arthroplasty,Total knee arthroplasty (knee replacement surgery), and a lot more…
 
The Vejthani Total Joint Replacement Center (TJR) is a state-of-the-art facility intends to meet the individual needs of all of our patients. We offer everything for you as much as we can from your initial visit to the actual procedure up to your recovery period. Vejthani Total Joint Replacement Center (TJR) highly trained surgical team is committed to providing the personal support and medical expertise that you expect and deserve.
 
Visit Vejthani Total Joint Replacement Center (TJR) and get a further information and advice from our certified surgeons. Our high standard of surgery procedure will surely meet your expectations and satisfaction. So keep your eyes on this site and use our “ Make an appointment ” online page and select the doctor of your own choice. If you want more information about any procedures, payment methods and any concerns, please use our “Talk to doctor” online page, then we will forward your request to an appropriate Vejthani bone specialist and you will receive an advice within a few days.
 
If you plan to visit Vejthani Total Joint Replacement Center (TJR), we can arrange your visiting; the Map and Directions page from this website shows you where the hospital is and how to get here from the airport. We can also arrange transportation from the airport to Vejthani hospital at competitive prices. On this site we provided you with different images of Vejthani Total Joint Replacement Center in our Photo Gallery to give you an idea of what Vejthani Total Joint Replacement Center is.

Our TJR Surgical Team

The surgeons and staffs at Vejthani Total Joint Replacement Center are our spectacular domain, committed exclusively to providing you with quality patient care. Our surgeons are well experienced and expert in terms of Arthroplasty procedure each with the level of proficiency and International recognition with their long-term of experience surely will make your experience a grateful one.

Services :

•  High Tibial Osteotomy
•  Unicompartment Knee Arthroplasty
•  Total knee Arthroplasty (Jnee Replacement Surgery)
•  Computer Assisted Surgery in Total Knee Arthroplasty
•  Shoulder Arthroplasty (Shoulder Replacement)
•  Hip Arthroplasty (Hip Replacement)

Special International Services

•  International Patient Service Counter
•  Arabic Customer Service Counter
•  Multilingual Interpreters (English, Japanese, Arabic, German, Bengali)
•  Airport Transfers
•  E-mail Correspondence
•  International Insurance Coordinator
•  International Food Menu Including Halal Food
•  Prayer Room
•  In-House Serviced Apartment,
•  Hotel Accommodation
•  Travel Arrangements

Facilities :

•  Consultant rooms for private assistance
•  Examination rooms for joint implants surgery
•  Operation rooms with fully equipped modern integrations
•  Recovery room for post-surgical treatment

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.