មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក V Fertility Center

 

 • ART1

V Fertility Center

V Fertility Center

Professional physicians working and assisting the patients through the full stream of medical and services at assisted reproductive technology clinics and center Bangkok, Thailand.
 
Our qualified physicians and hospital staff at Vejthani hospital, are fully equipped with high-technological medical integration in serving the effective treatment and analysis on the issues concerning reproduction and pregnancy.

          At our assisted reproductive technology clinics and center Bangkok, Thailand, our facilities for pregnant patients are highly innovative and modern, enabling full and effective stream of medical and therapeutic services for the patients. Our facilities includes counselling rooms for planning the treatment and prevention, examination rooms, Ultrasonography room, Hormonal assay, ART operation theatre and laboratory, for researches and operation rooms.

Our world-class technology are accredited by the JCI (Joint Commission International) accreditation for serving world-wide standard medical and surgical integrations as well as highly-trained hospital staffs and physicians giving out the best support and services for you.
 
 
Full medical and clinical services for pregnancy and fertility care at assisted reproductive technology clinics and center Bangkok, Thailand. Specific methods of diagnosis, treatment and preventing any fertility problems at assisted reproductive technology clinics and center Bangkok, Thailand.
 
Full services with high standard quality serving for the infertility and any issues dealing with pregnancy and reproduction at our assisted reproductive technology clinics and center Bangkok, Thailand.
 
With our world-wide accreditation, our performance on treating, diagnosing and preventing the difficulties in fertility and reproduction are never second. Our services provided are arranged in methods to meet the needs of patients, our services are mainly include, diagnosing by using ultrasonography, saline infusion sonography, diagnostic laparoscopy, hysterosalpingogram, semen analysis. Next, our services by, assisted reproductive technologies, including, vitro fertilization(IVF) Intra cytoplasmic sperm injection (ICSI), and Preimplantation genetic diagnosis (PGD).

We also provide extra services such as Laparoscopic surgery Hysteroscopic surgery(Key hole surgery), Conservative surgery, and Surgical sperm retrieval. For the most benefit of your pregnancy health, we are proudly to provide the maximum care for the warm and friendly environment from a stressful problem. 
 
          At Vejthani hospital, we are more than welcome to provide full medical and therapeutic services for your best interest of pregnancy and reproduction, only at our fine assisted reproductive technology clinics and center Bangkok, Thailand. We truly understand the issues and respect your choices in choosing the methods of treatment, with our assistance.

The difficulties in reproductive field may come from genetic disorders or accidental occurrence from your unintentional habit, which may cause serious emotional and physical damages to both mother and father. With our lesser prices, we are gladly to provide you full services and care for you and your fertility with less cost. The prices include doctor fee, laboratory charges and treatment fees but the hospital accommodation, food and transport charges are not charges. Call us today and consult your problems with our fine specialists, and receive intensive care from our.


Service Hours

Monday - Sunday 08.00 am - 06.00 pm

Location

V Fertility Center 3rd Floor, Vejthani Hospital
 

Appointments & Inquiries

Phone : +66 (0) 2734-0000 Ext. 3245, 4600, 4605

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.