មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក Dentalis Center

 

 • Eng Name Slide

Dentalis Center

Imagine a dental hospital within a hospital,this is a reality at Vejthani. If you have a predisposing medical condition feel safe in the knowledge that your dental treatment can be carried out easily with consultation with our colleagues with in the Vejthani Hospital.

Service Hours
   Day  Time
   Monday to Saturday  09.00 am - 08.00 pm
   Sunday  09.00 am - 05.00 pm

Appointments & Inquires
Phone : +66 (0) 02-7340366-7
               : +66 (0) 2734-0000 ext. 3000, 3004
Fax : +66 (0) 2734-0375
 
Location
Vejthani Hospital, Dentalis Center, 2nd floor.

:: Microsite Webpage >> www.dentalisthailand.com ::

Initial care comprises of an oral examination,a dental x-ray (Panoramic Radiography), a full check up then treatment plan before being referred for specialist treatment.
With advanced CAD/CAM technology provides patients with same-day restorations  dentistry and prosthodontics using Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing to improve the design and creation of dental restorations, including dental implant restorations, crowns, fixed bridges, veneers, inlays and onlays, and etc.
 
Every specialty within dental treatment and surgery is available as with any other dental hospital,these include : 
 
 • Gum disease - related to the inflammation and infection of the gums and tissue surronding the teeth
 • Orthodontic - concerned with growth development arrangement of teeth within the jaw and the treatment of irreguralities
 • Child dental health - treatment and prevention of children teeth.
 • Root canal treatment? concerned with curing the infections of the dental pulp and periapical tissue
 • Dental implant 
 • Cosmetic dentistry concerned with formation of crown,bridges,partial and full dentures,treatment of discolored tooth,constructing tooth into normal function 
 • Also Restorative,Oral and Maxillo-facial surgery.
 • Fast dental restorations complete in one day with CAD/CAM Technology
We aim to privide a friendly,safe and specialist service so that our clients will return for a check up every 3 months (for children) and 6 months (for adults).
Institute of Dental Implant and Specialities at Vejthani Hospital offers Cosmetic Dentistry for Your Smiling Beauty.
 

 • 12 treatment rooms and a self contained operating theatre.
 • The dental chairs are fitted with infection control systems, are comfortable and can be moved without any discomfort to the person seated in them.
 • CAD/CAM dentistry provides patients with same-day restorations  dentistry and prosthodontics using Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing including dental implant restorations, crowns, fixed bridges, veneers, inlays and onlays, and etc.

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.