មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក Respiratory Clinic

 

Respiratory Clinic

The Respiratory Clinic at Vejthani Hospital provide a full range of medical diagnosis & treatment concerning Respiratory diseases. All physicians and medical staff work as a team to provide the patients with excellent treatment and care.
 

Facilities

 • Pulmonary Function Test 
 • Chest X-ray 
 • CT Chest 
 • Bronchoscopy and biopsy And etc.

Service

Scope of treatments eg : 
 • Bronchitis 
 • Asthma 
 • COPD 
 • Pneunonitis and Pneumonia 
 • Respiratory Failure 
 • Pleural disease 
 • Pulmonary Tuberculosis 
 • Evaluation of Pulmonary Function Test 
 • Other complex disorders of the lungs and airways

Service Hours

   Day  Time
   Monday  8.00 am - 5.00 pm
   Tuesday   8.00 am - 8.00 pm
   Wednesday  8.00 am - 7.00 pm
   Thursday  1.00 pm - 8.00 pm
   Firday  5.00 pm - 8.00 pm
   Saturday  8.00 am to 12.00 and 5.00 pm to 7.00 pm
   Sunday   8.00 am - 5.00 pm
 

Location

Vejthani Hospital, Respiratory Clinic 1st Floor
 

Appointments & Inquiries

Phone : +66 (0) 2734-0000 ext. 2200, 2204
Fax : +66 (0) 2734-0000

Scope of treatments eg : 
 • Bronchitis 
 • Asthma 
 • COPD 
 • Pneunonitis and Pneumonia 
 • Respiratory Failure 
 • Pleural disease 
 • Pulmonary Tuberculosis 
 • Evaluation of Pulmonary Function Test 
 • Other complex disorders of the lungs and airways

List Doctors

 • Pulmonary Function Test 
 • Chest X-ray 
 • CT Chest 
 • Bronchoscopy and biopsy And etc.

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.