មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក Super Kids Center

 

 • KID1
 • KID2

Super Kids Center

The Pediatrics Department at Vejthani Hospital provides a complete range of service for child's health. 

 
The Pediatricians and Pediatric sub-specialists are fully prepared to meet the preventive, diagnostic and treatment needs of children.
 

Our Pediatricians and Pediatrics Specialists :

 • General Pediatrics
 • Pediatric Neonatology
 • Pediatric Gastroenterology
 • Pediatric Nephrology
 • Pediatric Cardiology
 • Pediatric Pulmonology
 • Pediatric Allergy
 • Pediatric Neurology
 • Pediatric Psychiatry
 • Pediatric Surgery
 • Child Development Pediatricians


Allied Health Personnel

 • Developmental Therapists
 • Psychologist : Evaluation and Test I.Q. of Children
 • Speech Therapists
 • Audiologist : Responsible for Pediatrics Hearing Test
 

Service Hours

Monday through Sunday : From 08.00 am - 08.00 pm
 

Service Outpatient Pediatric Unit

General Pediatrics Clinic

 • Treatment of Pediatrics General Diseases
 • Vaccination
   

Pediatrics Specialists Clinic

Provide medical treatment of specific pediatric diseases, e.g. heart disease, endocrine diseases, nephrological diseases,pulmonological disease, hema tological disease,gastroenterological disease etc.
 
 

Pediatrics Allergy Clinic

Treatment of allergic rhinitis, asthma, make a skin test to detect allergic stimulant in each child, e.g. dust mite.
 
 

Children Development Clinic

 •  Examination and evaluation of children development
 •  Consultation on children developmental disorder
 
Child and Adolescent Psychiatry Clinic Diagnosis and Treatment of child and adolescent psychiatric diseases, autism, child behavior problem
 

Pediatrics Surgery Clinic

 •  Surgical treatment of pediatrics general disease
 •  Circumcision and surgical treatment of boy’s genital abnormality
   

Inpatient Pediatric Unit with Specially Trained Staff

 • Normal Newborn Nursery at 5th floor
 • Neonatal Intensive Care Unit (NICU) at 4th floor
 • Inpatient Pediatric Unit at 6th floor

 • Outpatient Examination Rooms 
 • The Breast Feeding Room 
 • Treatment Room 
 • Education Room 
 • Play Area

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.