មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក Orthopedics Center

 

Orthopedics Center

Vejthani Hospital Orthopedics Center is one of the best orthopedics groups in Bangkok specializing in the care of the musculoskeletal system. As board certified orthopedics surgeons we are dedicated to providing compassionate care to our patients. We benefit from the varied knowledge and skills of all of our surgeons enabling us to provide comprehensive orthopedics care and services.
 
Our Vejthani Orthopedics Center is equipped with modern and effective medical services and facilities provided to meet the needs for patients with spine and other orthopedic problems. Our excellent and effective services includes : patients with broken bones or dislocated joints from accidents, patients with joint inflammation and rheumatoid, patients with slipped disk that puts pressure on the spinal nerve, Children that have bow legs, congenital clubfoot, and/or flat-foot, patients that require microsurgery for knee joint or shoulder joint, patients that require joint replacement surgery in the knee and hip, bone and joint disorder in children, elderly person with compression fracture in the vertebrae (osteoporosis). We are more than assure to you our competitive prices as well as quality guarantee delivered to you.

Our Surgical Team and Orthopedic Specialist

The surgeons, specialist and staffs at Vejthani Orthopedic Center are our greatest assets, committed exclusively to providing you with quality patient care. Our surgeons and specialist are well experienced and expert in spine surgery and rehabilitation, each with the level of proficiency and International recognition. With their long-term of experience surely will make your experience a grateful one.
 
The Orthopedics Center at Vejthani Hospital in Thailand offers a complete range of diagnostic, treatment and surgical orthopaedic services. The services includes treating fractures and all types of dislocated joints which is caused by accidents, correction of joint and bone deformities which caused by congenital or accidental, sports medicine consultation, arthritis, limb lengthening, treatment of hand deformities, back pain, herniated disc and other musculoskeletal problems. It is equipped with modern facilities to meet the medical needs in diagnosing and treating the customers or patients’ medical problems. The physicians are highly knowledgeable and internationally competitive, together with the accommodating nurses, health aides and other hospital staffs serving both native and foreign patients. It is guaranteed that they can give you the best medical treatment while relaxing in a cool ambiance. Vejthani Hospital has JCI (Joint Commission International) accreditation standards for hospital. This means that the medical treatment and service is of top standard designed to improve quality of care delivered to the patients. Feel free to visit our hospital and experience a world class services.

 

Service

 • General orthopaedics 
 • Fractures and all types of dislocated joints which is caused from accidents or sports 
 • Sport Medicine consultation 
 • Injuries or chronic pain from sports 
 • Arthritis 
 • Osteoarthritis from old age or other diseases ( visit TJR Center ) 
 • Joint replacement such as knee joint,hip etc. ( visit TJR Center ) 
 • Arthroscopic surgery ( visit TJR Center ) 
 • Correction of bone and joint deformities which is caused from congenital or accidental 
 • A leg length inequality 
 • Microscopic surgery 
 • Hand deformities 
 • Brachial plexus injuries 
 • Back pain from work injuries and herniated lumbar disc

Service Hours

Monday - Sunday: 08:00 am - 08:00 pm
 

Location 

Orthopedics Center, Vejthani Hospital, 3rd Floor
 

Appointments & Inquiries

Phone : +66 (0) 2734-0000 ext. 2298,2299
Fax : +66 (0) 2734-0044

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.