មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក Vejthani Cardiac Center

 

 • VCC

Vejthani Cardiac Center

Service Hours

Monday - Sunday 07:00 am - 05:00 pm
 
 

Location

Vejthani Cardiac Center 5th Floor, Vejthani Hospital

Heart Hot Line : (+66) 95-375-9942
 

Appointments & Inquiries

Phone : +66 (0) 2734-0000 Ext. 5300, 5301
Fax : +66 (0) 2734-0000 Ext. 5323
 
 

 

Vejthani Cardiac Center has cardiologists who specialize in treatments of coronary artery disease,valvular heart disease ,angina pectoris or chest pain and acute myocardial infarction or heart attack. Our physicians also treat patients requiring interventional non-invasive cardiac imaging. To evaluate the heart and vascular systems using non-invasive techniques , we have the non-invasive cardiovascular imaging laboratory .The Imaging Laboratory offers :
Echocardiogram, is a test in which ultrasound is used to examine the heart.The echocardiogram offers more sophisticated and advanced imaging. This is known as two- dimensional (2-D) Echo and is capable of displaying a cross-sectional "slice" of the beating heart, including the chambers, valves and the major blood vessels that exit from the left and right ventricle . The physicians then make recordings from different parts of the chest to obtain several views of the heart.
  
Exercise Stress Test, sometimes called a treadmill test or exercise test, helps a physician find out how well your heart handles work. As your body works harder, it requires more oxygen, and your heart pumps more blood. The test can show if the blood supply is reduced in the arteries that supply oxygen to the heart. It also helps physicians to define what kind and level of exercise is appropriate for a patient. A physician may recommend an exercise stress test for various reasons,such as:
 
 • To diagnose a possible heart-related cause of symp toms such as chest pain, shortness of breath or lightheadedness, arrhythmia, syncope
 • To determine a safe level of exercise
 • To check the effectiveness of procedures done to improve coronary artery circulation in patients with coronary artery disease
 • To predict risk of dangerous heart-related conditions such as a heart attack.
  
Holter Monitoring, this diagnostic test collects data on cardiac function during a "normal day", also called

Holter EKG The Holter EKG is an electrocardiogram taken over a 24-hour period while the patient does normal day activities. The Holter EKG differs from a normal EKG because it shows how the heart reacts to the stressful situations of normal daily life over an extended period of time, whereas a normal EKG records the heart's activity over a very brief period. 
 
The Holter EKG is particularly useful for assessing ambulatory patients who report fainting episodes, palpitations, dizziness, intermittent chest pain, or other symptoms suspected of having a cardiac origin that may occur during emotional stress or routine physical activities.
 
 

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.