មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក Hand Center

 

Hand Center

Vejthani Hospita Hand and Shoulder Center offers a sub specialty services in any orthopaedic surgery.
Our top priority is to provide quality service to our patients and we continue to strive to achieve the highest level of patient satisfaction.
Rest assured you will receive the quality of care and expertise that you deserve, only here in Vejthani Hand and Shoulder Center.
 

Facilities :

 • Shoulder Arthroscopy
 • Microsurgery
 • Minimal Invasive Tunnel Surgery
 • Electrodiagnosis
 • Elbow Arthroscope and Wrist Arthroscope
 
The Vejthani Hospital Hand and Shoulder Center offers expertise in orthopedics of the hand and upper extremity with board-certified and fellowship-trained surgeons.  

Our hospital use state-of- the art equipped facilities to expedite your diagnosis and treatment. In Hand and Shoulder Center you can be assured you'll receive comprehensive treatment and personal attention through the entire process from diagnosis and treatment to rehabilitation and recovery.

Visit Vejthani Hospital Hand and Shoulder Center and get a further information and advice from our certified surgeons. Our high standard of surgery procedure will surely meet your expectations and satisfaction. So keep your eyes on this site and use our Make an appointment online page and select the doctor of your own choice. If you want more information about any procedures, payment methods and any concerns, please use our Talk to Doctoronline page, then we will forward your request to an appropriate Vejthani specialist and you will receive an advice within a few days.


Service Hours

Monday, Thursday 05.00 pm - 08.00 pm
Tuesday: 12.00 pm - 04.00 pm
Wednesday:  04.00 pm - 08.00 pm
Saturday:  09.00 am - 12.00 pm
Sunday: 08.00 am - 05.00 pm


Location

Hand Center, Ground Floor at Vejthani Hospital
 

Contact

English Contact : (+66) 85-223-8888
Arabic Contact : (+66) 84-875-7711
 
Call Center : (+66) 2734-0000
Fax. : (+66) 2734-0008
 
Email : int_mkt@vejthani.com | arabic@vejthani.com | service@vejthani.com
 

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.