មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក General Surgery Clinic

 

General Surgery Clinic

General Surgery Clinic at Vejthani Hospital offers a full range of extensive experiences surgical specialties with the latest technology.
 

Service

The General Surgery Clinic service handles a wide variety of surgical problems , including: 
 • Gastrointestinal endoscopy 
 • Injured Wound 
 • Infected Wound 
 • Treatment for keloids and varicose vein 
 • Treatment for hemorrhoids 
 • Soft tissue tumor or cyst operation 
 • Thyroid Surgery 
 • Breast Surgery 
 • Gastrointestinal Surgery 
 • Colorectal Surgery 
 • Laparoscopic and Endoscopic Surgery 
 • Vascular Surgery 
 • Hernia Surgery 
 • Vasectomy 
 • Circumcision
 

Service Hours

Monday through Sunday from 08.00 am to 08.00 pm
 

Location

Vejthani Hospital, General Surgery Clinic 
 

Appointments & Inquiries

Phone : +66 (0) 2734-0000 ext. 2104, 2109 
Fax : +66 (0) 2734-0044-5

General Surgery Clinic at Vejthani Hospital offers a full range of extensive experiences surgical specialties with the latest technology.

 • Gastrointestinal endoscopy 
 • Injured Wound 
 • Infected Wound 
 • Treatment for keloids and varicose vein 
 • Treatment for hemorrhoids 
 • Soft tissue tumor or cyst operation 
 • Thyroid Surgery 
 • Breast Surgery 
 • Gastrointestinal Surgery 
 • Colorectal Surgery 
 • Laparoscopic and Endoscopic Surgery 
 • Vascular Surgery 
 • Hernia Surgery 
 • Vasectomy 
 • Circumcision
 

Facilities

 • Examination Room 
 • Treatment Room 
 • Minor Surgery Operating Room 
 • Operating Room

......................................................................

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.