អត្ថបទសុខភាព

Sort by

 
Cosmetic Dentistry

Cosmetic Dentistry

Every day we get to meet and greet different kinds of people. Wouldn’t it be nice if we have almost perfect teeth every time we smile? This could boost self-esteem and self-confidence which also brighten up our lives. Moreover, having a good set of teeth can be a good start of a healthy life. In this scenario enters cosmetic dentistry.

more +

 
When Your Child Has Bad Blood

When Your Child Has Bad Blood

Childhood leukemia, the most common type of cancer in children and teens, is a cancer of the white blood cells. Abnormal white blood cells form in the bone marrow. They quickly travel through the bloodstream and crowd out healthy cells. This increases the body's chances of infection and other problems.

more +

 
Sometimes All It Takes Is a Smile

Sometimes All It Takes Is a Smile

In our everyday routine, we often use our teeth to get through the day. Teeth are calcified, whitish structures found in the jaws. A normal adult mouth has 32 complete teeth. Without them we cannot smile with pride and brilliance and of course, we cannot chew and enjoy the foods that we eat. Sometimes, it even comes to a point that we use our teeth in cutting our nails, a thread, or even in holding anything when our hands are busy doing something else (we must admit we do this sometimes).

more +

 

"Changing Bad knee to Good knee"

Vejthani Total Joint Replacent Center (TJR Center), known as the King of Bones and Joints, celebrate its 12th year anniversary. As we celebrate, we would like to inform our dear customers who needs to change their bad knee to good knee – Knee Replacement Surgery (including prosthesis) is offered for a special price (limited period only).

more +

 
Should we be afraid of MERS (Middle East Respiratory Syndrome)?

Should we be afraid of MERS (Middle East Respiratory Syndrome)?

MERS was first reported in Middle East in 2012. Latest MERS cases have been reported in South Korea and Thailand.

more +

 
Do we really know what's causing our hand pain?

Do we really know what's causing our hand pain?

“You wake up with numbness and tingling sensation in your hands. Did you sleep on your hands? Is it arthritis? Or could it be Carpal Tunnel syndrome?”

more +

 
Let's get moving!

Let's get moving!

“You don't need to have a great health to start exercising, but you need to start exercising to achieve great health”

more +

 
Worried about folds, sags and bags?

Worried about folds, sags and bags?

Aging has a big impact in every person's life. It affect's not only the way we look but also the way we act and the way we feel. As we age collagen and elastin in the skin decreases.

more +

 

 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.