អត្ថបទសុខភាព

Sort by

 
Should we be afraid of MERS (Middle East Respiratory Syndrome)?

Should we be afraid of MERS (Middle East Respiratory Syndrome)?

MERS was first reported in Middle East in 2012. Latest MERS cases have been reported in South Korea and Thailand.

more +

 
Do we really know what's causing our hand pain?

Do we really know what's causing our hand pain?

“You wake up with numbness and tingling sensation in your hands. Did you sleep on your hands? Is it arthritis? Or could it be Carpal Tunnel syndrome?”

more +

 
Let's get moving!

Let's get moving!

“You don't need to have a great health to start exercising, but you need to start exercising to achieve great health”

more +

 
Worried about folds, sags and bags?

Worried about folds, sags and bags?

Aging has a big impact in every person's life. It affect's not only the way we look but also the way we act and the way we feel. As we age collagen and elastin in the skin decreases.

more +

 
Sports Related Injury

Sports Related Injury

We can't deny the fact that everywhere we go there is sports that Is waiting for us. Any type of sports can lead us to injury. Non-contact sports which does not need physical contact between players and Contact sports which require physical contact between players.

more +

 
New Life. New You..

New Life. New You..

Worried about over weight? Cannot eat your favorite food because of over weight? Now, you can enjoy the complete solution for overweight.

more +

 
The scarless hysterectomy.

The scarless hysterectomy.

New technology, now available in thailand,Vejthani Hospital makes hysterectomies less invasive and scarless.

more +

 
Plastic Surgery in Thailand

Plastic Surgery in Thailand

Plastic Surgery in Thailand reaches its utmost pinnacle at Vejthani Hospital Bangkok where you are guaranteed to achieve that better, more fabulous look you have always wanted.

more +

 

 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.