អត្ថបទសុខភាព

Sort by

 
In my Knees

In my Knees

“Pain is inevitable, suffering is optional” Why suffer pain when you can stop it? Today there are many emerging treatments for osteoarthritis. In some individuals, they prefer the conservative method rather than undergoing surgery if the damage could at least be treated without cutting the knees open. One treatment which is emerging in health care today is Platelet Rich Plasma.

more +

 
When Your Mouth Has Gone Bad

When Your Mouth Has Gone Bad

Have you ever noticed something wrong going on inside your mouth? Maybe it’s time for you to see your dentist. A simple ulceration, pain, or lump might be something else or could already be cancerous.

more +

 
Forget the Cuts

Forget the Cuts

Scared of wearing bikinis because of surgical incision? Forget it. Now there’s a minimally invasive procedure that can treat gynecological conditions which requires surgery.

more +

 
Special Angels

Special Angels

“Children with disabilities are like butterflies with a broken wing. They are just as beautiful as all others but they need help to spread their wings.”

more +

 
Cosmetic Dentistry

Cosmetic Dentistry

Every day we get to meet and greet different kinds of people. Wouldn’t it be nice if we have almost perfect teeth every time we smile? This could boost self-esteem and self-confidence which also brighten up our lives. Moreover, having a good set of teeth can be a good start of a healthy life. In this scenario enters cosmetic dentistry.

more +

 
When Your Child Has Bad Blood

When Your Child Has Bad Blood

Childhood leukemia, the most common type of cancer in children and teens, is a cancer of the white blood cells. Abnormal white blood cells form in the bone marrow. They quickly travel through the bloodstream and crowd out healthy cells. This increases the body's chances of infection and other problems.

more +

 
Sometimes All It Takes Is a Smile

Sometimes All It Takes Is a Smile

In our everyday routine, we often use our teeth to get through the day. Teeth are calcified, whitish structures found in the jaws. A normal adult mouth has 32 complete teeth. Without them we cannot smile with pride and brilliance and of course, we cannot chew and enjoy the foods that we eat. Sometimes, it even comes to a point that we use our teeth in cutting our nails, a thread, or even in holding anything when our hands are busy doing something else (we must admit we do this sometimes).

more +

 

"Changing Bad knee to Good knee"

Vejthani Total Joint Replacent Center (TJR Center), known as the King of Bones and Joints, celebrate its 12th year anniversary. As we celebrate, we would like to inform our dear customers who needs to change their bad knee to good knee – Knee Replacement Surgery (including prosthesis) is offered for a special price (limited period only).

more +

 

 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.