អត្ថបទសុខភាព

Sort by

 
Headache Symptoms You Definitely Shouldn’t Ignore

Headache Symptoms You Definitely Shouldn’t Ignore

Headaches are one of the most common health problems that can affect anyone. Most headaches will be spontaneous recovered or by taken painkiller medication and are not serious conditions. However, headaches are also one of the most common symptoms experienced by those with brain tumors or intracranial cause.

more +

 
Fotona Laser: An Ideal Solution for Skin Resurfacing

Fotona Laser: An Ideal Solution for Skin Resurfacing

Fotona (Variable Square Pulse) Laser is the new Erbium Yag laser which is ideal for skin resurfacing. It comes with a lot of applications and ability to treat, including: - Acne scar, traumatic scar, striae, tightening pore sizes - Tightening nasolabial (cheek) folds - Snoring

more +

 
Ultherapy: See the Beauty of Sound

Ultherapy: See the Beauty of Sound

Ultherapy is a breakthrough non-surgical technology that uses safe ultrasound energy to lift, tone and tighten skin. Ultherapy deposits focused ultrasound energy deep beneath the skin at the optimal temperature for collagen regeneration. By stimulating the deep structural support layers of the skin, a natural, regenerative response is initiated, stimulating the growth of new collagen, which lifts and tightens the skin over time.

more +

 
ROBOTIC SPINAL SURGERY: The Best 2 Come Together, Healing Through Innovation

ROBOTIC SPINAL SURGERY: The Best 2 Come Together, Healing Through Innovation

Robotic Spinal Surgery is one of the latest advances in spinal surgery. Dr. Pattara Kosanunt, specialty in spinal surgery at Vejthani Hospital stated that “This technology is like the magic eye, designed to introduce a much greater degree of accuracy to spinal surgery, thereby reducing the risk of screw misplacement.”

more +

 
New Life. New You.

New Life. New You.

First time in Thailand; Vejthani Hospital Gastroenterology and Hepatology Center is proud to introduce our newest procedure for weight loss “Spatz 3 Adjustable Ballon”. We are very proud that Vejthani Hospital is the only hospital in Thailand who does Intra-Gastric Balloon. Without major surgery, now your dreams of having a slim body can be possible. Our world famous Doctors are very confident in providing the necessary care and treatment for you.

more +

 
‘Parkinson’s disease’

‘Parkinson’s disease’

These are the questions that a physician is frequently asked after someone is first diagnosed with Parkinson’s disease.

more +

 
Getting to Know Seizure and Epilepsy

Getting to Know Seizure and Epilepsy

Seizure and Epilepsy is caused by abnormal electrical discharges in the brain cells and this electrical malfunction in the brain that is stimulated results in seizures. The apparent symptoms in the patient depends on the position of brain that the electricity is produced and distributed. Seizures occur for several reasons.

more +

 
Say Goodbye to Hair Loss

Say Goodbye to Hair Loss

Vejthani Hospital offers the best result of Hair Transplant performed by our American Board Certified Specialist together with experienced clinical team utilizing a state-of the art technology.

more +

 

 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.