អត្ថបទសុខភាព

Sort by

 
Treating a Torn ACL: Reduce The Risk of Future Knee Osteoarthritis

Treating a Torn ACL: Reduce The Risk of Future Knee Osteoarthritis

Anterior cruciate ligament (ACL) is the most important ligament in the knee for knee stability. It is in the middle of the knee and prevents the shin bone from sliding out in front of the thigh bone.

more +

 
Travel Smart: Get Vaccinated

Travel Smart: Get Vaccinated

Are you planning to travel abroad? Some types of international travel, especially to developing countries and rural areas, may have higher health risks. These risks depend on a number of things including where you are traveling, your activities while traveling, the state of your health, and your vaccination history.

more +

 
Cloudy vision? You may have a cataract.

Cloudy vision? You may have a cataract.

If your vision has gotten blurry or cloudy, you may have cataract. Cataract is a clouding of the lens in the eye that affects vision, usually as part of the natural aging process. The effective treatment is surgery to remove the cloudy lens and replace it with an artificial lens.

more +

 
First Aid May Save Lives

First Aid May Save Lives

Emergencies can strike anytime, anywhere and affect anyone. First aid is a humanitarian act that should be accessible to all. With first aid skills, volunteers and communities are empowered to save lives without discrimination.

more +

 
HAL-RAR: Painless Techniques for the Treatment of Hemorrhoids

HAL-RAR: Painless Techniques for the Treatment of Hemorrhoids

Low fiber diet and sitting on the toilet for long periods of time are common situations that develop hemorrhoids. Hemorrhoids are enlarged and swollen blood vessels located in the lower part of the rectum and the anus due to increased pressure within them.

more +

 
“The Best 2 Come Together” Robotic Spinal Surgery,Healing Through Innovation

“The Best 2 Come Together” Robotic Spinal Surgery,Healing Through Innovation

Spinal surgery can be one of the most challenging and risky types of surgery that patients require. The goals of modern spinal surgery are to maximize patient function and accelerate a return to a full life. Robotic Spinal Surgery is one of the latest advances in spinal surgery.

more +

 
You’re Never Too Old for Dental Implants

You’re Never Too Old for Dental Implants

Are elderly good candidates for dental implants? Yes. Dental implants are equally effective in older people. The fact is no age is too old for dental implants. A healthy elderly persons can safely have dental implants and improve their quality of life.

more +

 
Treating Kids with a Cold or Flu

Treating Kids with a Cold or Flu

Children seem to come down with a cold or the flu when the weather changes. Even though colds and the flu share some of the same symptoms, the viruses that cause them are different. Generally a child with the flu will appear to be much sicker than a child with a cold.

more +

 

 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.