អត្ថបទសុខភាព

Sort by

 
New Life. New You.

New Life. New You.

First time in Thailand; Vejthani Hospital Gastroenterology and Hepatology Center is proud to introduce our newest procedure for weight loss “Spatz 3 Adjustable Ballon”. We are very proud that Vejthani Hospital is the only hospital in Thailand who does Intra-Gastric Balloon. Without major surgery, now your dreams of having a slim body can be possible. Our world famous Doctors are very confident in providing the necessary care and treatment for you.

more +

 
‘Parkinson’s disease’

‘Parkinson’s disease’

These are the questions that a physician is frequently asked after someone is first diagnosed with Parkinson’s disease.

more +

 
Getting to Know Seizure and Epilepsy

Getting to Know Seizure and Epilepsy

Seizure and Epilepsy is caused by abnormal electrical discharges in the brain cells and this electrical malfunction in the brain that is stimulated results in seizures. The apparent symptoms in the patient depends on the position of brain that the electricity is produced and distributed. Seizures occur for several reasons.

more +

 
Say Goodbye to Hair Loss

Say Goodbye to Hair Loss

Vejthani Hospital offers the best result of Hair Transplant performed by our American Board Certified Specialist together with experienced clinical team utilizing a state-of the art technology.

more +

 
Chamber of Healing

Chamber of Healing

Imagine Healing the natural way by being isolated inside a chamber and being exposed to 100% oxygen.

more +

 
Fight Neurologic Autoimmune Diseases with Plasmapheresis

Fight Neurologic Autoimmune Diseases with Plasmapheresis

Many of us know that diseases can either be caused by our lifestyle or could also be genetically inherited. What we do not know is that, there are some diseases where our own immune system, specifically our antibodies, attacks our own healthy cells. These diseases are called autoimmune diseases.

more +

 
A Breast Self Exam: Do the Self Cancer Check

A Breast Self Exam: Do the Self Cancer Check

A breast self-exam is a check-up a woman does at home to look for changes or problems in the breast tissue. Adult women of all ages are encouraged to perform breast self-exam at least once a month.

more +

 
V—Flight: A Flight for Life

V—Flight: A Flight for Life

You are at Vejthani hospital, sleeping on the couch when your father begs you that he wanted to go home to the United States despite his critical condition. You open up your concern with his doctor and he said, “Your father is critically ill and we are doing our best for him to survive.

more +

 

 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.