អំពីយើង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងកិច្ចសន្យា

 

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងកិច្ចសន្យា

• United HealthCare International 
 
• Assurance Generales du Laos (AGL)
• กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.
• กรุงเทพประกันภัย บมจ.
• กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต บมจ.
• กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.
• คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
• เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
• เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) บจก.
• เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) บจก.
• ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) บจก.
• ชาร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
• ซิกน่าประกันภัย บมจ.
• ซีเนอร์จี แคร์ บจก.
• โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.
• โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
• ทิพยประกันชีวิต บมจ.
• ทิพยประกันภัย บมจ.
• ทิพยหทัย เฮลท์ แอนด์ แคร์ บจก.
• เทเวศประกันภัย บมจ.
• ไทยซัมซุง ประกันชีวิต บมจ.
• ไทยประกันชีวิต บมจ.
• ไทยประกันภัย บมจ.
• ไทยประกันสุขภาพ บมจ.
• ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต บมจ.
• ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย บมจ.
• ไทยไพบูลย์ประกันภัย บมจ.
• ไทยรีเซอร์วิซเซส บจก.
• ไทยศรีประกันภัย บมจ.
• ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ.
• ธนชาตประกันชีวิต บมจ.
• ธนชาตประกันภัย บมจ.
• นวกิจประกันภัย บมจ.
• นำสินประกันภัย บมจ.
• บางกอกประกันภัย บมจ.
• บีทีประกันภัย บจก.
• บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) บมจ.
• ประกันคุ้มภัย บมจ.
• ประกันชีวิตนครหลวงไทย บมจ.
• ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.
• พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.
• ฟอลคอนประกันภัย บมจ.
• ฟิลลิปประกันชีวิต บมจ.
• มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ บจก.
• มิตรแท้ประกันภัย บมจ.
• เมดดิลิ้ง ประเทศไทย บจก.
• เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.
• เมืองไทยประกันภัย บมจ.
• แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.
• วิริยะประกันภัย บมจ.
• ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.
• สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
• สยามซิตี้ประกันภัย บมจ.
• สินทรัพย์ประกันภัย บมจ.
• สินมั่นคงประกันภัย บมจ.
• อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย บมจ.
• อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ.
• อาคเนย์ประกันชีวิต บมจ.
• อาคเนย์ประกันภัย บมจ.
• อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
• อินเตอร์พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้น บจก.
• อินทรประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
• เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
• เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ บมจ.
• เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บมจ.
• เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
• เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) บจก.
• เอไอเอ บจก. (AIA)
• เอไอเอ บจก. (ประกันวินาศภัย) สาขา ประเทศไทย (NON Life)
• แอกซ่าประกันภัย จำกัด บมจ.
• แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต บมจ.
• เฮลท์เบนนิฟิทคอลซัลแท้นซ์ บจก.
Asia Assistance Partners Thailand (AAP)
Asian Assistance Thailand
Asian Institute of Technology (AIT)
Ace Insurance Co, Ltd.
AXA Assistance Thailand
AXA PPP Healthcare (UK)
Aetna Global Benefits (USA)
AA International 
AA International (Hongkong)
Allianz Worldwide Care
Asia Medical Assistance, AMA (Thailand)
Cega Group Assistance (UK)
Cigna International (USA)
Euro-Center Thailand (Thailand)
Europ Assistance (Russia)
First Assistance(New Zealand)
GMC Service 
Mondial Assistance Thailand (Thailand)
NZI ( Thailand)
Savitar Group (Russia)
SOS Medgate (Switzerland)
SOS International (Denmark)
Tejani Emergency Assistance (Malaysia)
Vanbreda International (Belgium)
William Russel (UK)
Seven Corners
DELAM
Pacific Cross Insurance Company, Ltd. 
TIECARE International, Inc. 
Marmassistance
Travel Guard Asia Pacific
PT Blue Dot
Can Am Insurance 
CUN Inc.
Global Voyager Assistance
Global Assistance and Heathcare
Now Health
Medilink- TH
Assistance online
Class Assistance
E-Meditek
Medical Administrators International 
Express Assist Center
LDM Assitance

 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  [Cardiothoracic Surgery]

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.